powiększ tekst A A A

piątek 22.08.2014

Kategoria
Pozostałe informacje

SZTANDAR I NOWY HERB GMINY TRZCIANA

  Z inicjatywy i na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Śliwy, zgłoszony na jednym z posiedzeń Komisji Budżetowo-Gospodarczej,  Samorząd Gminy Trzciana podjął decyzję o ufundowaniu dla Gminy Trzciana sztandaru.  Przewodniczący motywował to przypadającą 1 stycznia 2015 r. 20. rocznicą reaktywowania Gminy Trzciana.
 Po rozeznaniu procedury związanej z uchwaleniem sztandaru okazało się, że należy również opracować nowy herb gminy, zgodny z obowiązującymi zasadami heraldyki, weksylologi i miejscową tradycją historyczną. Wg informacji uzyskanych od heraldyków dotychczas używany herb Gminy Trzciana nie spełnia zasad heraldyki ze względu na kształt tarczy, napis na tarczy i jej dzielenie. Dotychczas Gmina Trzciana nie posiadała także włąsnej flagi ani banneru.
  Pełne opracowanie historyczno-heraldyczne dla Gminy Trzciana oraz przygotowanie projektów symboli zlecono p. Włodzimierzowi Chorązkiemu – historykowi i heraldykowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
   Po przeanalizowaniu wariantów projektów nowych symboli gminy, przygotowanych i przedstawionych przez p. Chorązkiego całość dokumentacji przedłożono do zaopiniowania Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Zdecydowanie sprzeciwiła się ona propozycji naszego samorządu odnośnie pozostawienia w herbie kłosu zboża, będącego symbolem wszystkich siedmiu wsi wchodzących w skład Gminy Trzciana.
   Uchwałą Komisji Heraldycznej z dnia 13 czerwca 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji wyraził pozytywną opinię w sprawie przedstawionych projektów nowych symboli Gminy Trzciana. Ten dokument był podstawą do podjęcia przez Radę Gminy Trzciana stosownej uchwały na sesji w dniu 14 sierpnia 2014 r. Planuje się, że uroczyste odczytanie tej uchwały oraz poświecenie sztandaru nastąpi podczas tegorocznych gminnych obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2014 r.

Uchwała nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, sztandaru i pieczęci Gminy Trzciana.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.) - Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się dla Gminy Trzciana:
1) herb według opisu i wzoru zawartego w załączniku nr 1;
2) flagę według opisu i wzoru zawartego w załączniku nr 2;
3) banner według opisu i wzoru zawartego w załączniku nr 3;
4) flagę stolikową według opisu i wzoru zawartego w załączniku nr 4;
5) sztandar według opisu i wzoru zawartego w załączniku nr 5;
6) pieczęć według opisu i wzoru zawartego w załączniku nr 6;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzciana.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014r.

tl_files/content/aktualnosci/2014/08/2014-08-22/02herb.jpg

W polu srebrnym serce z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim czerwone.

Uzasadnienie:
  W roku 1262 książę krakowsko-sandomierski Bolesław V zwanym Wstydliwym, zezwolił rycerzom Wyszowi i Dzierżykrajowi na ufundowanie kościoła parafialnego w Niegowici oraz kościoła p.w. św. Małgorzaty w Libichowej. Cztery lata później (w 1266 r.) tenże książę nadał wioski Libichową, Glinik i Zyznówkę (obecnie wraz z Libichową, przysiółki Trzciany) krakowskiemu Zakonowi Kanoników Regularnych od Pokuty pod wezwaniem Świętych Męczenników (reguła augustiańska), popularnie zwanych „markami" (od kościoła i klasztoru przy ul. św. Marka w Krakowie) lub „rogaczami" (od charakterystycznych nakryć głowy). Inne dokumenty określają ostateczne powstanie klasztoru na 1282 rok. W roku 1295 papież Bonifacy VIII bierze pod swoją opiekę i potwierdza posiadłości zakonu Braci od Pokuty Błogosławionych Męczenników reguły augustiańskiej przy klasztorze Świętego Marka w Krakowie i Świętej Małgorzaty w Libichowej. Odtąd Klasztor w Libichowej stanowił zaplecze głównego klasztoru w Krakowie. Cały wiek XV nazywana była Libichową alias Trzciana. Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80) podaje, że we wsi jest drewniany kościół parafialny i klasztorny p.w. św. Małgorzaty, w którym było 12 zakonników. Murowany kościół p.w. św. Małgorzaty Panny i Męczennicy wzniesiono najpóźniej w 1497 roku, gdyż taka data roczna widnieje na zachowanej kamiennej chrzcielnicy. Kościół ten był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, świadczy o tym m.in. portal renesansowy prowadzący do zakrystii, który datowany jest na 2 połowę XVI wieku. Ostatnią przebudowę przeprowadzono w 1857 roku. Na średniowiecznej chrzcielnicy znajduje się kilka herbów, w tym: Orzeł polski oraz: Prus I, Starykoń, Warnia, Janina, Syrokomla, Prawdzic (lub Zaręba), Topór, Poraj i nieznany z nazwy herb (godło połuróża i połulilia). Klasztor i jego majątek w Trzcianie przetrwał do roku 1816, kiedy to władze austriackie zniosły zakonny konwent. Do początku XX wieku do parafii w Trzcianie należały prawie wszystkie wioski obecnej Gminy (oprócz Łąkty Dolnej). Zakon Marków z Krakowa i Trzciany używał herbu: w polu srebrnym serce z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim czerwone.

Opracowanie historyczno-heraldyczne: Włodzimierz Chorązki (Uniwersytet Jagielloński — Kraków)
Projekt graficzny — Karolina Chorązka-Paluch (artysta-malarz, artysta-grafik, absolwentka Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie).

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014 r.

tl_files/content/aktualnosci/2014/08/2014-08-22/03flaga.jpg

 Flagą jest płat tkaniny o proporcjach: 8 : 5 dzielony w słup (pionowo) w proporcjach: 1 : 1, w barwach: biały pas przy drzewcu z godłem z herbu Gminy Trzciana, część swobodna czerwona. Barwy na fladze odzwierciedlają barwną tynkturę herbu Gminy Trzciana.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014 r.

tl_files/content/aktualnosci/2014/08/2014-08-22/06baner.jpg

 Bannerem jest płat tkaniny o proporcjach: 1 : 4, dzielony w pas (poziomo) w proporcjach: 1 : 1 w barwach: biały pas u góry z godłem z herbu Gminy Trzciana, dolny pas czerwony. Barwy na bannerze odzwierciedlają barwną tynkturę herbu Gminy Trzciana.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014r.

 tl_files/content/aktualnosci/2014/08/2014-08-22/04stolikowa.jpg

 Flagą stolikową jest płat tkaniny o proporcjach: 5 : 8, dzielony w pas (poziomo) w proporcjach: 1 : 1 w barwach: biały pas u góry z godłem z herbu Gminy Trzciana, dolny pas w barwie czerwonej. Barwy na fladze stolikowej odzwierciedlają barwną tynkturę herbu Gminy Trzciana.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014r. - uchylony Uchwałą nr XXV/262/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 września 2014 roku

 


Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014r.

 tl_files/content/aktualnosci/2014/08/2014-08-22/05pieczec.jpg

   Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA TRZCIANA", między napisem „GMINA" i „TRZCIANA" dwa konturowe krzyże kawalerskie. W środku liniowego koła (pieczęci) godło z herbu Gminy Trzciana.

                                                                                                Opracowanie: Tadeusz Olszewski i Grażyna Jagielska.