powiększ tekst A A A

środa 22.10.2014

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Wybory Samorządowe 2014

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego

WÓJT GMINY TRCZIANA

 

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

RADA GMINY TRZCIANA

 

Uchwała Nr 4/14
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcianie

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) oraz § 9 i § 13 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Gminna Komisja Wyborcza w Trzcianie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze dla przeprowadzenia wyborów samorządowych oraz wyboru Wójta Gminy Trzciana w składach osobowych jak w załącznikach Nr 1-5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Składy osobowe komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzcianie , w siedzibach OKW oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzciana.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/Janusz Rusak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/14
GKW w Trzcianie

z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 1 w Kamionnej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionnej

Kamionna 263

Legień Patryk - zam. Kamionna KW PSL,-  Śliwa Katarzyna - zam. Kierlikówka KWW Gminy Trzciana,-  Widła Janusz - zam. Kamionna KW SLD- Lewica Razem,-  Szaraj Krzysztof – zam. Leszczyna KWW Nasza Wspólna Sprawa,-  Kącki Damian - zam. Trzciana KW PiS,-  Mech Barbara - zam. Kamionna KWW Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem,-  Wójcik Łukasz - zam. Leszczyna KWW Solidarny Samorząd,-  Górka Kamil - zam. Kamionna KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke, Guzik Barbara –„ z urzędu",-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/14
GKW w Trzcianie

z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 2 w Kierlikówce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Kierlikówka 4

Wiktor Kamil - zam. Kamionna KW PSL ,-Stawarz Alina - zam. Kierlikówka KWW Gminy Trzciana,- Dutkiewicz Jan - zam. Trzciana KW SLD- Lewica Razem,-  Mikołajek Bronisława - zam. Trzciana KW PO,-  Ujejska Justyna – zam. Rdzawa KWW Nasza Wspólna Sprawa ,- Stańdo Mateusz - zam. Łąkta Dolna KW PiS,-  Kukla Anna – zam. Ujazd KWW Solidarny Samorząd,-  Pączek Tomasz - zam. Łąkta Dolna KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,-  Piasecki Stanisław –„ z urzędu",-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 4/14
GKW w Trzcianie

z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 3 w Leszczynie

Zespół Szkół w Leszczynie

Leszczyna 132

Anielska Kinga - zam. Kamionna KW PSL,-  Śliwa Jolanta - zam. Trzciana KWW Gminy Trzciana,-  Pyrz Beata – zam. Leszczyna KWW Maria Pietroń,-  Śliwa Karol - zam. Kierlikówka KW PO,-  Chojecki Tadeusz – zam. Leszczyna KWW Nasza Wspólna Sprawa,-  Polek Kazimierz - zam. Trzciana KW PiS,-  Zgłobicki Maciej – zam. Leszczyna KWW Solidarny Samorząd,-  Piszczek Karol - zam. Łąkta Dolna KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke,- Zachariasz Marta –„ z urzędu",-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 4/14
GKW w Trzcianie

z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Łąkcie Dolnej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkcie Dolnej

Łąkta Dolna 136

Król Krzysztof - zam. Łąkta Dolna KW PSL,-  Dutkiewicz Małgorzata - zam. Trzciana KWW Gminy  Trzciana,-  Pietras Witold – zam. Leszczyna KW SLD- Lewica Razem,-  Bębenek Elżbieta – zam. Leszczyna KW PO,-  Ujejski Sebastian – zam. Rdzawa KWW Nasza Wspólna Sprawa ,- Łukasik Justyna - zam. Kierlikówka KWW Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem,-  Kokoszka Marzena - zam. Łąkta Dolna KWW Solidarny Samorząd,-  Wrona Miłosz - zam. Łąkta Dolna KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke ,- Rosiek Anna –„ z urzędu",-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 4/14
GKW w Trzcianie

z dnia 21 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 5 w Trzcianie

Dom Strażaka w Trzcianie Trzciana 316

Kubacka Karolina - zam. Kamionna KW PSL,-  Kącka Katarzyna - zam. Trzciana KWW Gminy Trzciana,-  Tracz Stanisław - zam. Trzciana KW SLD- Lewica Razem,-  Zelek Magdalena - zam. Trzciana KW PO ,- Dudziak Jarosław - zam. Łąkta Dolna KWW Nasza Wspólna Sprawa,-  Koźbiał Mirosław - zam. Trzciana KW PiS,-  Karpiel Aneta - zam. Leszczyna KWW Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem,-  Zgłobicki Karol - zam. Leszczyna KWW Solidarny Samorząd,-  Cierniak Anna –„ z urzędu",-

 

 

Uchwała Nr 3/14
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcianie

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Trzciana, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 7 pkt 1 i 2 oraz § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112, ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Trzcianie uchwala, co następuje:

§ 1.

W wyniku losowania przeprowadzonego w dniu 21 października 2014 r.

listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 pkt 1

i pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,

przyznano następujące numery:

Nr 17 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Sprawa

Nr 18 – Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Trzciana

Nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Maria Pietroń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej w siedzibie GKW i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzciana.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Janusz Rusak

 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcianie

z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie terminu losowania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Na podstawie art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) GKW w Trzcianie informuje, że termin losowania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku ustala się na dzień 21 października 2014 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Janusz Rusak

 

 

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcianie

z dnia 14 października 2014 r.

o obsadzeniu mandatów radnych

Rady Gminy Trzciana

bez głosowania

w okręgu wyborczym nr 6

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Trzcianie

podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1. W okręgu wyborczym nr 6 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Trzciana

obejmującym 1 mandat Gminna Komisja Wyborcza w Trzcianie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych - na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 6 głosowania w wyborach do Rady Gminy Trzciana nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata

z listy nr .... KWW Gminy Trzciana:

Grabowski Henryk Jakub.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Trzcianie

Janusz Rusak

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

---------------------------------------------------------------------------------------

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Trzciana z dnia 9 października 2014 roku Na podstawie art.16 §1 i art.61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XIII/141/12 Rady Gminy Trzciana w sprawie podziału Gminy Trzciana na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i Zarządzeniem Nr 297/VI/14 Wójta Gminy Trzciana z dnia 24.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do publicznej wiadomości numery i granice obwodów głosowania, siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych a także do głosowania korespondencyjnego w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

(sołectwa)

Siedziba 

obwodowej komisji wyborczej

1

 Kamionna, Rdzawa

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionnej   

Kamionna 263     (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

2

  Kierlikówka, Ujazd  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce                           Kierlikówka 4

3

 Leszczyna

Zespół Szkół w Leszczynie 

Leszczyna 132  (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

4

 Łąkta Dolna

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkcie Dolnej                           Łąkta Dolna 136

5

  Trzciana

Dom Strażaka w Trzcianie

Trzciana 316          (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych٭)

 
٭ Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brail´a należy zgłosić pisemnie Wójtowi Gminy Trzciana w terminie do 27.10. 2014 r.
Do celów głosowania korespondencyjnego wyznaczono wszystkie obwodowe komisje wyborcze.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu wyborów w godz. od 7°° do 21°°.
Siedziba GKW w Trzcianie – Urząd Gminy w Trzcianie.
Wójt Gminy Trzciana
/-/ Józef Nowak

------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz kandydatów do Rady Gminy Trzciana- tutaj

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcianie
z dnia 8 października 2014 roku

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń
list kandydatów na radnych
w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wzywa się do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Trzciana w okręgu wyborczym nr 6.

Termin dokonania dodatkowych zgłoszeń upływa w dniu 13 października 2014 r. o godz. 15.30

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

Janusz Rusak

-------------------------------------------------------------

Gminna Komisja Wyborcza w Trzcianie
pełni dyżur
- w dniach 29.09.2014 r. do 6.10.2014 r.
oraz w dniach 8.10.2014 r. do 16.10.2014 r. w pokoju nr 3
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Trzcianie,-

- w dniu 7.10.2014 r. w pokoju nr 1 w godz. 15 - 24ºº.,-
- w dniu 17.10.2014 r. w pokoju nr 1 w godz. 15 - 24ºº.,-

Przew. GKW
/- Janusz Rusak /

----------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Tarnowie
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Do pobrania:

Postanowienie

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcianie,

-------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Krakowie
z dnia 20 września 2014 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Plik do pobrania

Postanowienie

----------------------------------------------------------------------