powiększ tekst A A A

wtorek 04.11.2014

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAKOŃCZONO REMONTY KOLEJNYCH DRÓG GMINNYCH

     W ubiegły piątek 31.10.2014r. z powodzeniem odebrano kolejne wyremontowane drogi gminne: Łąkta Dolna-Judka oraz Leszczyna- Pod Klubę.

      W miejscowości Łąkta Dolna wyremontowano 400m drogi. Inwestycja pod nazwą: „Remont drogi gminnej Łąkta Dolna - Judka nr dr 580521K, nr dz. 12 w miejscowości Łąkta Dolna w km 0+000 – 0+400 " obejmowała: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie w ilości 1 209,50m2, podbudowy z kruszyw warstwa dolna grubości 15cm, warstwa górna grubości 15cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 1 130,00m², nawierzchnie z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 5cm w ilości 1 130,00m², odwodnienie liniowe elementów betonowych, na podsypce piaskowej w ilości 12m, ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm w ilości 28,00m. Wartość wykonanych prac wyniosła 136 211,10 zł.
     Drugą wyremontowaną drogą jest odcinek 300m drogi gminnej Leszczyna- Pod Klubę. Zadanie nosiło nazwę: „Remont drogi gminnej Leszczyna - Pod Klubę nr dr 580465K, nr dz. 635 w miejscowości Leszczyna w km 0+300 - 0+600". Roboty objęły remont przepustu: rozebranie przepustów rurowych w ilości 7,50m, podbudowy z kruszyw, wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w ilości 15m3, montaż przepustów drogowych rurowych 1-otworowych w ilości 7,50m; oraz remont drogi w następującym zakresie: ścinanie poboczy mechanicznie grubości 15cm w ilości 300,00m2, podbudowy z kruszyw grubości 10 cm w ilości 180,00 m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 180,00 m2, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej ilości 1 200,00m2, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 120,00 t, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 5 cm, w ilości 1 200,00 m2. Prace wykonano za kwotę 123 163,54 zł.

     Remonty obu dróg wyniosły łącznie prawie 260 tys. zł. Prace zostały dofinansowane w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, zgodnie z umowami zawartymi między Wójtem Gminy Trzciana- Józefem Nowakiem, a Wojewodą Małopolskim- Jerzym Millerem. Kwota dotacji wyniosła ponad 240,5 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy Trzciana. Inwestycje zrealizowała firma „ZIEM- DRÓG" Usługi Transportowo-Sprzętowe Roboty Ziemno-Drogowe Stanisław Kupiec z Gdowa.

     Godnym zaznaczenia jest też wykonany pod koniec października remont drogi Rdzawa-Dudzic. Zadanie pod nazwą; „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rdzawa-Dudzic w miejscowości Rdzawa" objęło 65m drogi. Za kwotę 13 tys. zł utwardzono nawierzchnię kruszywem grubości 15cm i ułożono masę mineralno-asfaltową grubości 5cm. Roboty były możliwe dzięki uzyskaniu przez gminę 10 tys. zł dotacji z budżetu Województwa ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Niestety pozyskane środki pozwoliły na remont tylko części drogi, ale mamy nadzieję, że w kolejnym roku uda się wyremontować pozostałą część drogi.

     Jesteśmy pewni, że wykonane na drogach gminnych prace remontowe poprawią komfort jazdy poruszających się po nich użytkowników. Oczywiście gmina nadal będzie wnioskować o kolejne środki zewnętrzne z przeznaczeniem na remonty dróg. Poniżej przedstawiamy kolejno drogę Łąkta Dolna-Judka i Leszczyna-Pod Klubę, przed, w trakcie i po remoncie. Ostatnie dwa zdjęcia to wspomniana droga Rdzawa-Dudzic.

AB