powiększ tekst A A A

wtorek 07.06.2016

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Ostatni miesiąc na złożenie wniosku na świadczenie wychowawcze 500+

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie przypomina, że miesiąc czerwiec 2016 jest ostatnim miesiącem na złożenie wniosku o świadczenie 500+.
Dzień 1 lipca 2016 jest ostatnim dniem na złożenie wniosku, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem czyli również pieniądze za: kwiecień, maj i czerwiec.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10. dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że gminny organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.


Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.


Wnioski o świadczenie 500+ przyjmowane są z kompletem dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie:
wtorek-czwartek 07.00-15.30
poniedziałek 7.00-19.30
piątek 7.00-19.30

Ważne dla osób aktywnych zawodowo za granicą:
Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem rodzinnym w rozumieniu przepisów unijnych. Oznacza to, że w przypadku osób, które będą ubiegały się o to świadczenia, a bądź one same, bądź członkowie ich rodzin przebywają na terenie innego, niż Polska kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, na etapie ustalania, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zastosowanie ma procedura analogiczna, jak w przypadku wniosków o świadczenia rodzinne.


Zachęcamy wszystkie osoby których członek rodziny pracuje za granicą o składanie wniosków o świadczenia wychowawcze, ponieważ w przypadku nie złożenia takiego wniosku, a w przypadku pobierania świadczenia zagranicznego może ono być traktowane jako świadczenie nienależnie pobrane.


W sprawach, w których marszałek województwa ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jednakże ustawodawstwo polskie nie ma zastosowania na zasadzie pierwszeństwa, wniosek zostanie przekazany do instytucji kraju, którego ustawodawstwo ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa. Jeżeli na terenie tego kraju na to samo dziecko, za ten sam okres, za który dana osoba złożyła wniosek w Polsce, zostanie przyznane świadczenie rodzinne będące odpowiednikiem świadczenia wychowawczego, zgodnie z przepisami unijnymi świadczenie na terenie Polski zostanie pomniejszone o kwotę tego świadczenia zagranicznego w przeliczeniu na złotówki.


W sprawach, w których ustawodawstwo polskie ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa i na terenie Polski zostanie przyznane świadczenie wychowawcze, wniosek również zostanie przekazany za granicę. W przypadku ustalenia przez instytucję zagraniczną, że na terenie jej kraju, na to samo dziecko, za ten sam okres przysługuje świadczenie odpowiadające polskiemu świadczeniu wychowawczemu, po przeliczeniu polskiego świadczenia na EURO, świadczenie zagraniczne zostanie pomniejszone o kwotę świadczenia polskiego.
Stanowisko Pracy Zespołu Świadczeń Wychowawczych (tj. 500+) ROPS w Krakowie, mieści się w budynku przy ulicy Lea 112, 30-133 Kraków. Punkt obsługi klienta „500 +" znajduje się pod wyżej wskazanym adresem, na I piętrze w pokoju 138.

Opracowanie: GOPS Trzciana

Wprowadzenie: M.R.