powiększ tekst A A A

piątek 16.12.2016

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

ZMIANA PRZEPISÓW O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

UWAGA!

ZMIANA PRZEPISÓW O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

 

ROLNIKU:

Jeśli jesteś posiadaczem świni

 

Masz obowiązek jej oznakowania
Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.
Oznakuj świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.
Jeśli świnia opuszcza siedzibę stada przed upływem 30 dnia od dnia urodzenia, oznakuj ją nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.
Zgłoś kierownikowi biura powiatowego ARiMR fakt oznakowania świni w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.
Jeśli przetrzymujesz świnię dłużej niż 30 dni i nie urodziła się w Twojej siedzibie stada, oznakuj ją numerem swojej siedziby
stada poprzez jego wytatuowanie. Zgłoś ten fakt kierownikowi biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia tego oznakowania, określając liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt.

Masz obowiązek zgłaszania zdarzeń
Do biura powiatowego ARiMR zgłoś w terminie 7 dni od dnia zdarzenia:
• zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
• ubój zwierzęcia gospodarskiego, z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

W przypadku zagrożenia chorobą zakaźną zwierząt lub jej wystąpienia, zgłoś do biura powiatowego ARiMR w terminie 24 godzin od dnia zdarzenia:
• zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,
• ubój zwierzęcia gospodarskiego,
z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierząt.

 

Jeśli jesteś posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owcy, kozy, świni)

Termin oznakowania zwierzęcia duplikatem kolczyka
W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia, zastąp go odpowiednio duplikatem kolczyka zwykłego lub elektronicznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania duplikatu.


To Ty odpowiadasz za prawidłowe oznakowanie zwierzęcia!

Nowy obowiązek dokonania spisu zwierząt w stadzie
Co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, dokonaj spisu zwierząt przebywających w Twojej siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.
Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu, umieść w księgach rejestracji.
W terminie 7 dni od dnia dokonania spisu przekaż kierownikowi biura powiatowego ARiMR na formularzu udostępnionym przez Agencję albo w formie elektronicznej liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu.
Możesz tego dokonać poprzez:
• umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo
• na formularzu umieszczonym na stronie internetowej Agencji, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.

 

18 października weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 1605), która zmieniła m. in. ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

 

Wprowadzenie: M.R.

Materiał nadesłany ARiMR w Bochni