powiększ tekst A A A

czwartek 24.08.2017

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy dla świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

wnioski złożone w sierpniu 2017

wypłata najpóźniej do 31.10.2017

wnioski złożone we wrześniu 2017

wypłata najpóźniej do 30.11.2017 r. wraz z wyrównaniem za październik

wnioski złożone w październiku 2017

wypłata najpóźniej do 31.12.2017 r. wraz z wyrównaniem za październik
i listopad

wnioski złożone od listopada 2017

wypłata najpóźniej do 31.01.2018 r. - przyznanie prawa od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania

 

 

ZASIŁEK RODZINNY

wnioski złożone w sierpniu 2017

wypłata nastąpi najpóźniej do 30.11.2017

wnioski złożone od września
do października 2017

wypłata nastąpi najpóźniej do 31.12.2017

wraz z wyrównaniem za listopad

wnioski złożone od listopada
do grudnia 2017

wypłata nastąpi najpóźniej do 28.02.2018
przyznanie prawa od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrówniania

 

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIA

w formie papierowej:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie

w formie elektronicznej:

 • za pomocą platformy informacyjno-usługowej CSIZS na stronie empatia.mpips.gov.pl (niezbędny tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
 • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - pz.gov.pl (niezbędny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
 • za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS (niezbędny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW

Nowe obowiązujące od 1.08.2017 r. wzory wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania na stronie www.gopstrzciana.pl oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie w pokoju nr 7

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Dzień tygodnia

Godziny przyjmowania wniosków

Poniedziałek

7.30-15.30

Wtorek

7.30-12.00

Środa

7.30-15.30

Czwartek

7.30-12.00

Piątek

7.30-15.30

 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 • konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców, w przypadku ubiegania się o świadczenia wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko;
 • nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
 • nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
 • rozszerzenie katalogu dochodów o stypendia dla bezrobotnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • zmiana w katalogu dochodów utraconych i uzyskanych;
 • doprecyzowanie przepisów o opiece naprzemiennej;
 • zmiana terminu uchylenia świadczeń w przypadku uzyskania dochodu;
 • zmiana okresów przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń;
 • osobiste stawiennictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:
* Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.
* Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko, oraz świadczenia rodzinne oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:

Poniżej odpowiednie dokumenty, stosowne do swojej sytuacji potwierdzające uzyskiwanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny z tytułu:
(proszę uważnie przeczytać niżej zamieszczoną informację i dostosować ją do sytuacji dochodowej swojej rodziny):

 

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:
1. UMOWY O PRACĘ

 • ksero umowy bądź umów o pracę – w przypadku uzyskiwania od 2016 roku do dnia złożenia wniosku dochodu z tej samej pracy,
 • ksero PIT za rok 2016( PIT 11, PIT 8C, PIT 36),
 • w przypadku, gdy w 2016 roku członek rodziny pracował a obecnie nie pracuje w danej firmie należy przedłożyć ksero PIT oraz ksero świadectwa pracy potwierdzające jej utratę od byłego pracodawcy,
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym 2016, tj w 2017 do dnia złożenia wniosku należy przedłożyć dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − ; jeżeli osoba podjęła zatrudnienie od lutego 2017r. przedkłada zaświadczenie od pracodawcy za miesiąc marzec 2017r. zawierające dane ( przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny ( zaliczka na podatek), składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu ( niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu) , składki na ubezpieczenie zdrowotne (9 % podstawy wymiaru) – wzór zaświadczenia dostępny w Sekcji Świadczeń Rodzinnych pokój Nr 7

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:
1. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z urzędu skarbowego- forma opodatkowania ( zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne– zaświadczenie zawierające informacje 1) rok podatkowy którego dotyczy zaświadczenie , 2) dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię i nazwisko, numer pesel, 3) formie opłacanego podatku, 4) wysokość przychodu, 5) stawce podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2016r ( karta podatkowa- zaświadczenie zawierające informacje 1) rok podatkowy którego dotyczy zaświadczenie , 2) dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię i nazwisko, numer pesel, 3) formie opłacanego podatku, 4) wysokość opłacanego podatku- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2016r,
 • gdy działalność gospodarcza prowadzona od 2016roku, a obecnie jest zakończona lub zawieszona należy dołączyć również ksero ww. PIT oraz dokument potwierdzający zakończenie lub zawieszenie tej działalności (wypis z Urzędu Miejskiego bądź ze strony internetowej CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ) oraz ksero PIT 28 ( ryczałt) lub PIT 36 ( na zasadach ogólnych ),

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:
1. GOSPODARSTWO ROLNE
Gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (dotyczy to osób, które posiadają gospodarstwo rolne powyżej 1 ha fizycznego ) do wniosku należy dołączyć kopię nakazów płatniczych za 2016 rok
informację o wysokości wypłaconego chorobowego KRUS

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:
1. RENTY ORAZ INNE ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ ZUS

 • uzyskiwania dochodów z ZUS od 2016 roku do dnia złożenia wniosku należy dołączyć ksero PIT potwierdzających te dochody , (np. rent, emerytur, zasiłków chorobowych, macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych) oraz zaświadczenia lub decyzje potwierdzające uzyskiwanie tych dochodów (od kiedy do kiedy świadczenie przysługuje).
 • utraty tych świadczeń na dzień złożenia wniosku prosimy dołączyć kopię PIT oraz zaświadczenie bądź kopię decyzji potwierdzających jej utratę.

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:
1. STUDENCI
Gdy członkiem rodziny jest pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę w szkole wyższej należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o pobieraniu – bądź nie pobieraniu stypendium za 2016.

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:
ALIMENTY

 • Gdy wnioskodawca posiada prawomocny wyrok sądowy o zasądzonych alimentach od drugiego z rodziców dzieci do wniosku należy dołączyć ksero prawomocnego wyroku sądowego orzekającego o wysokości zasądzonych alimentów.
 • odpis prawomocny wyroku sądowego podlegającego wykonaniu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu:
1. URLOP WYCHOWAWCZY

 • Gdy osoba przebywa na urlopie wychowawczym należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy od kiedy pracuje i na jaki okres pracodawca udzielił urlopu wychowawczego ( jeśli po raz pierwszy udzielono urlopu)

UWAGA!
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko /uwaga! pełnoletnie dziecko to również dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, ale zawarło związek małżeński/;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji Świadczeń Rodzinnych pod numerem telefonu nr 146136002
Zachęcamy tych z Państwa którzy chcą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) na pierwsze dziecko ( z badaniem dochodu), oraz wniosek o świadczenia rodzinne o osobiste odebranie druków a przy okazji ustalenie z pracownikami merytorycznymi wymaganych dokumentów w związku z Państwa sytuacją zawodową, co znacznie przyspieszy sprawę.

 

Wprowadzenie: M.R.