powiększ tekst A A A

wtorek 12.09.2017

Kategoria
Pozostałe informacje

XX SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

 12 września 2017 roku w Świetlicy Gminnej w Trzcianie odbyła się XX Sesja Rady Gminy. Choć jubileuszowa, miała zwyczajny, roboczy charakter. Obrady, z udziałem 11 radnych, prowadził Przewodniczący Ryszard Śliwa. Po otwarciu obrad przyjęto protokół z poprzedniej sesji oraz porządek dzienny obrad. 
 Następnie obszerne i szczegółowe informacje o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, przedstawił w osiemnastu zasadniczych punktach Wójt Gminy Trzciana - Józef Nowak. Na jego aktywność złożyły się m. in. udziały w uroczystościach (np. Święto Gminy, 75. lecie OSP w Kamionnej i Leszczynie, jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego), udział w zebraniach (LGD). Wójt odbył szereg spotkań w sprawach rozwiązania problemów gminy (z Powiatowym Zarządem Dróg i Starostą oraz Wojewódzkim Zarządem Dróg - temat remonty dróg, Wojewodą Małopolskim - temat środki powodziowe). Wizytował remonty w szkołach, pomagał w rozwiązaniu problemu przy likwidacji osuwiska w Kamionnej, podpisał kilka umów, w tym na rozbudowę wodociągu.
 Podczas tego posiedzenia Rada Gminy Trzciana podjęła kilka uchwał, wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisje Rady i podjęte jednogłośnie. Najdłużej trwała dyskusja w sprawie uchwały intencyjnej zabezpieczającej udział finansowy gminy w kosztach realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Gm. i Powiat. Infrastruktury Drogowej – edycja 2018, dotyczącej modernizacji drogi powiatowej Łąkta Górna - Zbydniów (jeżeli powiat uzyska dotację i będzie realizował to zadanie Gminy Trzciana dołoży ponad 600 tys. zł). Kolejne uchwały dotyczyły: zmiany Uchwały Nr XXVII/147/06 dot. ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum; zmiany uchwały Nr XVI/142/17 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 lutego 2017 r. dot. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciana na 2017 r.
  Rada Gminy po zapoznaniu się z  pozytywną opinią RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa) oraz komisji przyjęła jednogłośnie informację o wykonaniu budżetu Gminy Trzciana za I półrocze 2017 r. Dochody 13.236.299,98 zł wykonano w 54,3%; wydatki 12.518.828,78 zł wykonano w 52,5%.
  Sporą część posiedzenia poświęcono wysłuchaniu informacji dyrektorów szkół  o rozpoczęciu roku szkolnego, zrealizowanych remontach, funkcjonowaniu szkół po rozpoczęciu reformy oświaty. Generalnie w okresie wakacji działo się dużo, a nowy rok szkolny rozpoczął się bez zakłóceń. W wystąpieniach dyrektorów były też podziękowania dla Wójta, niektórych radnych i pracowników szkół, którzy włożyli w remonty wiele pracy. 
 Na prośbę Wójta obszerną informację w sprawie rozbudowy Wiejskiego Domu Ludowego w Ujeździe, w tym o źródłach finansowania i pracach społecznych mieszkańców przedłożył Radzie Sołtys Ujazdu Stanisław Kowalczyk. Brawa po zakończeniu jego wystąpienia świadczyły o uznaniu radnych dla zgodnej współpracy wszystkich, którzy przyczynili się do rozpoczęcia tej inwestycji. Sołtys Kowalczyk poprosił Radę o wsparcie finansowe przy dalszych pracach i Wójt taką pomoc zadeklarował zarówno podczas Dożynek w Ujeździe, jak i podczas posiedzenia Rady.
 Tradycyjnie już interpelacje radnych i sołtysów (dotyczyły głównie remontów dróg, w tym utrzymania rowów) i odpowiedzi na nie ze strony Wójta uzupełniłu jubileuszową sesję Rady. 

                                                                                           
                                                                                                Tekst, foto, wprowadzenie : Tadeusz Olszewski