powiększ tekst A A A

czwartek 17.05.2012

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

XI SESJA RADY GMINY TRZCIANA

R A D A  G M I N Y  T R Z C I A N A

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2012r. / wtorek / o godzinie 8.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję XI Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy Trzciana.

3. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2011r.:

a/ zapoznanie się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej;

b/ odczytanie opinii i wniosku Regionalnej Izby Obrachunkowej;

c/ dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzciana, sprawozdaniem finansowym

oraz informacją o stanie mienia komunalnego j.s.t.;

d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.;

e/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzciana absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011r..

5. Sprawozdanie z działalności GOPS w Trzcianie za 2011r.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzciana za 2011r.

7. Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Trzciana za 2011r.

8. Przyjęcie bilansu instytucji kultury Gminy Trzciana za 2011r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- zmiany w budżecie Gminy Trzciana na 2012r.;

- opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie;

- odpłatności za usługi opiekuńcze;

- zasad usytuowania na terenie Gminy Trzciana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

10. Informacja na temat realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie utrzymania i czystości w Gminie Trzciana.

11. Informacja Kierownika Świetlicy Gminnej n/t przygotowań do tegorocznego Święta Gminy Trzciana i Jubileuszu 750-lecia Parafii w Trzcianie.

12. Informacja odnośnie programów unijnych i możliwości uzyskania środków finansowych na inwestycje.

13. Interpelacje, zapytania i wnioski.

14. Sprawy bieżące.

15. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Trzciana.

Otrzymują:

1. Radni Rady Gminy.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

2. Sołtysi.

3. Zaproszeni goście.

Rada Gminy Trzciana

32-733 Trzciana 302 woj. małopolskie tel./fax: 0-14/613-61-22; e-mail: rada@trzciana.pl