powiększ tekst A A A

piątek 05.01.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

GMINNE NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE

   W dniu 4 stycznia 2018 roku, w Świetlicy Gminnej w Trzcianie, już po raz dwudziesty trzeci, zostało zorganizowane Gminne Spotkanie Noworoczne. Licznie przybyli, zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Śliwę oraz Wójta Józefa Nowaka goście, a wśród nich: Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn, Wicestarosta - Józef Mroczek,  radny powiatowy Wiesław Kukla, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni bryg. Piotr Gadowski, Prezes Zarządu LGD "Dolina Raby" Krzysztof Kwatera, radni gminni, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy gminy, sołtysi, działacze organizacji pozarządowych.
  Przybyłych powitał gospodarz miejsca - Paweł Sroka - Kierownik Świetlicy Gminnej w Trzcianie, który od razu zaprosił do oglądnięcia specjalnego programu okolicznościowego, przygotowanego pod kierunkiem nauczycieli przez uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzcianie. Zaprezentowali się: duet skrzypcowy Wiktoria Mysza i Marta Rzeźnik, Antonina Banaś - wokal - akom. Marcin Szlachta, flet - Katarzyna Machaj, trąbka - Aleksandra Paszkot, Nikola Stawarz - wokal, akordeon - Mikołaj Stach, klarnet - Łucja Mroczek, Liliana Skalska - saksofon, Magdalena Dziadoń - skrzypce + śpiew, trąbka - Dawid Kłósek, duet wokalny: Julia Krawczyk i Aleksandra Burkowicz, saksofon - Jakub Wroński, trio grtarowo - skrzypcowe: Monika Kuzak, Karolina Sędzik i Aleksandra Nowak, dzieci z piosenką "Choinko zielona", tercet wokalny: Filip, Tosia, Karolina.
C.D.N.

Tekst przemówienia okolicznościowego Wójta Gminy Trzciana - Józefa Nowaka

 Szanowni Państwo.
 Tradycyjnie u progu Nowego Koku spotykamy się po raz 23. od momentu reaktywowania Gminy aby w gronie przyjaciół i osób pracujących na rzecz naszego samorządu podsumować dokonania za ubiegły rok i złożyć wzajemnie życzenia na Nowy 2018 r.
 Z wielką radością pragnę przywitać na dzisiejszej uroczystości wszystkich przybyłych. /.../
  Trzeba przyznać, że ubiegły, 2017 rok, był pomyślny dla rozwoju społecznego naszej gminy. Liczba ludności zwiększyła się o 33 osoby i wynosi 5528. Sytuacja demograficzna w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

tl_files/content/aktualnosci/2018/01/2018-01-04/tabela.jpg

 Zaskakującym jest fakt, że pomimo funkcjonowania już drugi rok programu 500+ liczba urodzeń w naszej gminie w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 18 dzieci.
 Wypłaty z tytułu programu 500+ wyniosły ponad 5 325 tys. zł i z pewnością przyczyniły się do poprawy warunków życia, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych.
 W ubiegłym roku podejmowanych było na terenie Gminy wiele inicjatyw powodujących rozwój społeczny. Niebagatelną rolę w tych działaniach odegrały stowarzyszenia działające w Gminie. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana kolejny raz prowadziło Program Integracji Międzypokoleniowej „Babciaki" oraz Klub Sportowy Trzciana 2000. Koło Gospodyń Wiejskich z Ujazdu wspólnie ze strażakami zorganizowało kolejne dożynki, z których dochód prze/jiaczono na rozbudowę świetlicy w Ujeździe. Koło Gospodyń i Gospodarzy Wsi Kamionna na Festiwalu Rosołu w Nowym Wiśniczu zajęło II miejsce. Stowarzyszenie EduKreatywni prowadzące
Gimnazjum w Kamionnej ufundowało dobrze wyposażoną pracownię fizyko-chemiczną, która służyć będzie również uczniom ze szkoły podstawowej. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Kamionna prowadzi przedszkole dla najmłodszych i stołówkę dla wszystkich uczniów w Kamionnej. Stowarzyszenie „Nasza Leszczyna" z powodzeniem prowadzi niepubliczne przedszkole w Leszczynie.
 Stowarzyszenia aktywnie włączają się w wiejskie imprezy integrujące lokalne społeczności. Na uwagę zasługują pikniki organizowane przez szkoły we współpracy ze  środowiskiem w Kamionnej, Kierlikówce, Leszczynie i Łąkcie Dolnej, gdzie Festiwal „Ja po prostu mam talent" jest imprezą wykraczającą poza granice miejscowości i gminy.
 Intensywnie działają wszystkie jednostki OSP dzięki którym nasi mieszkańcy mają poczucie bezpieczeństwa. OSP Kamionna świętowała jubileusz 75-lecia i została włączona do KSRG, za co dziękuję KP PSP p. Krzysztofowi Kokoszce. OSP Leszczyna również obchodziła swój jubileusz 75-lecia i otrzymała wymarzony samochód bojowy marki IVECO.
Nasz GOPS w?zorowo prowadzi pracę socjalną i opiekuńczą i jako jedyny w powńecic sięga po środki UE, dzięki którym prowadzi programy integracji społecznej i zawodowej pn „ Jutro już dziś" i „Koperty życia". Gratuluję pracownikom GOPS i p. Elżbiecie Bmtowicz pomysłów i konsekwencji w działaniu.
 Aktywnie działają nasze szkoły. W Kamionnej i Trzcianie pracowali wolontariusze z Indonezji i Brazylii uczący j. angielskiego. Szkoła w Leszczynie kolejny raz zakwalifikowała się do programu ERAZMUS. W SP w Kierlikówce utworzono kolejne niepubliczne przedszkole dla blisko 50 dzieci. W wyniku przeprowadzonych konkursów wyłoniono dyrektorów szkół na 5. letnią kadencję. W Łąkcie Dolnej P. Paweł Łącki, w Kamionnej P. Katarzynę Janiczek.
Efektem dobrej współpracy UG i Gminnej Świetlicy były udane imprezy kulturalno- sportowe. Najważniejsze z nich to:
- Święto Gminy Trzciana z gwiazdą Krzysztofem Krawczykiem,
- Bieg Konstytucji 3 - Maja w Rdzawić ,
- Dzień Dziecka na Orliku w Trzcianie,
- Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej wspólnie z emerytowanymi nauczycielami i dyrektorami szkól oraz nagrodzonymi przez Wójta nauczycielami.
 Ważnym wydarzeniem w ubiegłym roku było przyjęcie przez Radę Gminy Gminnego Programu Rewitalizacji, który otwiera drogę do starania się o środki zewnętrzne na jego realizację.
W sferze materialnej działania samorządu skupiły się na budowie i remontach dróg, remoncie cmentarza wojskowego z okresu I wojny światowej, zakupie samochodu dla OSP Leszczyna, remontach w szkołach: Leszczyna, Trzciana, Kamionna i Kierlikówka.
 Wykonano prace na drogach gminnych za kwotę prawie 1 min zł. w tym środki zewnętrzne 765 tys zł. Wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach: - Ujazd- Stukus, Trzciana - Krawczyk, Trzciana - Sumara, Trzciana - Korta, Trzciana - Zatorski, remont mostu, Rdzawa - Brzeziny, Leszczyna - Gacki, Leszczyna - Wielka Góra, Kamionna - Kutaj, Kamionna - Rzeki, Łąkta Dolna - Sikomice. Ze środków Urzędu Wojewódzkiego wykonano remont kamiennego muru ogrodzeniowego cmentarza w Leszczynie za kwotę prawie 150 tys zł. oraz nowe oświetlenie uliczne w Trzcianie - Gliniku i na trasie do cmentarza w Trzcianie. Na wniosek strażaków z Leszczyny zakupiono samochód bojowy marki IVECO dla miejscowej jednostki OSP za kwotę blisko 150 tys zł. w tym środki starostwa to 10 tys zl.
 Ze środków gminnych przekazano niezbędne kwoty na pracę przy szkołach: w Leszczynie - budowa ogrodzenia i remom instalacji wodociągowej. Tu podziękowania dla Rady Soleckiej i społeczników,
- Kierlikówka - wymiana podłóg w klasach nauczania zintegrowanego i w oddziale przedszkolnym, uporządkowanie terenu wokół szkoły. Ogromne zaangażowanie rodziców, radnych i sołtysa.
- Trzciana - wymiana orynnowania i uporządkowania kanalizacji opadowej,
- Kamionna - remont drenażu opaskowego,
- Łąkta Dolna- ułożenie ok 360m2 kostki na placu za szkołą, wykonanie na nowo podjazdu dla niepełnosprawnych, remont 2 łazienek w oddziale przedszkolnym, dwóch sal lekcyjnych i pokoju dyrektora. Odnowiono kompleksowo oddział przedszkolny malując ściany, sufit i wymieniając lampy. Prace wykonano przy niewielkim wkładzie środków z budżetu gminy (10.000,- zł), przy dużym zaangażowaniu Rady Sołeckiej i Rady Rodziców. Szczególne podziękowania za wykonaną pracę dla P. Stanisława Janiczka- mieszkańca Łąkty Dolnej.
 Dzięki zaangażowaniu pracowników UG uzyskaliśmy środki na wdrożenie Programu Małopolskie E- urzędy za kwotę prawie 200 tys zł. Złożone wnioski do PROW i RPO zostały pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd Wojewóztwa Małopolskiego. Podpisałem umowy na realizację wodociągowania w Kamionnej, Trzcianie, Łąkcie Dolnej i Leszczynie oraz kanalizację na Libichowej i Srokówce w Trzcianie.
 Prace z PROW wykonywane są od ubiegłego roku i zakończone zostaną do końca czerwca br. Obecnie prowadzony jest przetarg na środki z RPO. Prace prowadzone będą w bieżącym i 2019 roku. Wartość tych inwestycji wynosi prawie 9 mln zl, z czego dofinansowanie wynosi 5.3 min zł zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Oprócz inwestycji prowadzonych ze środków budżetowych gminy, wykonywane były także zadania realizowane ze środków powiatu, związane z likwidacją osuwiska w Kamionnej i opracowaniem dokumentacji geologicznej na osuwisku w Kierlikówce. Zarząd Powiatu opracował dokumentację projektową i złożył wniosek na przebudowę drogi Kierlikówka - Łąkta Górna do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Rada Gminy zabezpieczyła w budżecie kwotę 616 tys zł. na dofinansowanie tego zadania. Ze środków WM wykonano zabezpieczenie Potoku Saneckiego na odcinku zagrażającym drodze powiatowej k/ Burdelskicgo w Łąkcie Dolnej.
 Gospodarując stosunkowo skromnymi środkami budżetu gminy staramy się maksymalnie wykorzystywać środki zewnętrzne. W ub. roku na działania, o których wspominałem wcześniej zakontraktowaliśmy w sumie prawie 7,3 mln zł środków zewnętrznych.
 Wszystkie te działania nie były by możliwe bez bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy, sołtysami i wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy. Za to dobre współdziałanie składam podziękowania dla wszystkich pracujących na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.
 Ubiegły rok charakteryzował się dalszą aktywnością, przedsiębiorczością i inwestowaniem w rozwój swoich firm i poprawę bazy mieszkaniowej. Oddano do użytku 22 budynki mieszkalne oraz nastąpił dalszy wzrost przedsiębiorczości. Na terenie Gminy zarejestrowanych jest 244 podmiotów gospodarczych, z czego 193
zarejestrowane są przez naszych mieszkańców. Efektem tych działań jest poprawa estetyki naszych obejść i coraz wyższy poziom życia.
Przedstawicielom biznesu dziękuję za ich trud skierowany na rozwój swoich firm oraz utrzymywanie i tworzenie miejsc pracy. Wyrazy wdzięczności składam za sponsorowanie uroczystości organizowanych przez Gminę, to dzięki Waszemu wsparciu finansowemu poziom imprez wzrasta i można zaprosić popularne gwiazdy.
 Na zakończenie tego podsumowania pragnę Wam złożyć życzenia zawarte w wierszu ks. Twardowskiego:
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplatało,
węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

 Z okazji Nowego Roku życzę, aby nasza gmina nadal się rozwijała a jej mieszkańcy w zdrowiu i pomyślności zdążali do postawionych celów. W roku wyborczym wszystkim piastującym funkcję z wyboru życzę sukcesów i uznania wyborców.
 Do Siego Roku.

                                                       Zdjęcie, film, relacja i wprowadzenie: Tadeusz Olszewski

Fotogaleria >>>
Relacja wideo >>>