powiększ tekst A A A

środa 06.06.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy

ZAPROSZENIE - OGŁOSZENIE


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm. / uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2018r. o godz. 9 °° w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Ustalenie porządku dziennego obrad.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Podjęcie uchwał odnośnie:
a/ przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS za 2017r. i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018;
b/ przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na 2017r. dla Gminy Trzciana;
c/ realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania;
d/ przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzciana za 2017 rok.
7. Informacja o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gm. Trzciana za 2017r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r.:
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy;
- przedstawienie sprawozdania finansowego;
- przedstawienie informacji o stanie mienia gm. Trzciana;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gm. Trzciana za 2017r.;
- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku
w sprawie udzielenia absolutorium;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium;
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gm. Trzciana za 2017 r.;
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta gm. Trzciana za 2017r.;
- podjęcie uchwały w sprawie skonsolidowanego bilansu gm. Trzciana za 2017r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany deklarowanej ilości udziałów w Banku Spółdzielczym Rzemiosła;
b/ w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXIII/206/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gm. Trzciana dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
c/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów....
d/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany budżetu gm. Trzciana na 2018r.
10. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.
11. Przyjęcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla gm. Trzciana na lata 2018-2020.
12. Informacja o działalności bibliotek i świetlic gminnych z uwzględnieniem przygotowań
do tegorocznego Święta Gminy Trzciana.
13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Trzciana.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

 

Wprowadzenie: M.R.