powiększ tekst A A A

piątek 15.06.2012

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Zapytanie ofertowe - Ośrodek wsparcia dla osób w podeszłym wieku

Zapytanie ofertowe nr 1/ośr. wsp./12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie w ramach ogłoszonego Roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej włączył się aktywnie do obchodów tego roku, tworząc ośrodek wsparcia dla osób w podeszłym wieku. Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przedstawienia oferty na prowadzenie:

Ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku.

1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

32-733 Trzciana 248

Tel./fax. 14 613 60 02

e-mail gopstrzciana@op.pl

2. Tytuł projektu:

Rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku wykorzystując jeden z poniższych wariantów:

1. WARIANT I:

Ośrodek wsparcia nawiąże współpracę z funkcjonującą na terenie Gminy placówką wsparcia dziennego, lub świetlicą szkolną. Wspólne zajęcia seniorów i dzieci winny być organizowane co najmniej 2 razy w tygodniu.

2. WARIANT II:

Ośrodek wsparcia, w którym byłyby organizowane wspólne zajęcia dla dzieci i osób starszych.

Organizacja i funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia:

Ośrodki wsparcia zapewniają wsparcie osobom, które w ramach własnych możliwości są zdolne do podejmowania i inicjowania działań samopomocowych.Wymagane jest tworzenie ośrodków wsparcia w środowiskach, gzie istnieje możliwość naboru uczestników nastawionych na działania samopomocowe.Ośrodki wsparcia umożliwiają uczestnikom dostęp do aktualnej prasy, Internetu, form aktywizacji, rozwijania zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego, podtrzymywaniu umiejętności społecznych i aktywnym funkcjonowaniu w życiu społecznym. Rodzaj i zakres usług powinien uwzględnić indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne poszczególnych osób.Liczba miejsc dla uczestników dostosowana do potrzeb lokalnych.Ośrodek wsparcia funkcjonuje w godzinach popołudniowych/w godzinach dostosowanych do lokalnych potrzeb.Spotkania w ośrodku wsparcia odbywają się nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu.Liczba pomieszczeń w ośrodku powinna być adekwatna do potrzeb uczestników.Kierownikiem ośrodka wsparcia może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej.Osoby zatrudnione w ośrodku wsparcia do prowadzenia określonego rodzaju zajęć lub wykonywania innych czynności winny posiadać odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrębny mi przepisami.W celu realizacji zadań ośrodka wsparcia możliwe jest zawieranie umów cywilno-prawnych.Do uczestnictwa w zajęciach ośrodka nie jest wymagane wydawanie decyzji administracyjnej- pisemna deklaracja uczestnika.Korzystanie z ośrodka dla uczestników jest bezpłatne.

4. Termin realizacji usługi:

Termin działania ośródka wsparcia 01.07.2012r. do 31.12.2012r.

5. Miejsce realizacji zamówienia:

Gmina Trzciana.

6. Finasowanie ośrodka wsparcia

1. Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 115 ustawy o pomocy społecznej, stanowiącym, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

2. Z budżetu państwa dofinansowanie wynosić będzie maksymalnie 80% wartości realizacji zadania.

3. Gmina otrzymująca z budżetu państwa środki na funkcjonowanie ośrodków wsparcia winna posiadać 20 wkład własny na realizację ww. zadania. Wkład własny gminy może być także rzeczowy.

4. Koszt uczestnictwa jednej osoby, przy założeniu, iż ośrodek funkcjonuje 5 dni w tygodniu 4 godziny dziennie, oszacowano na kwotę 300.00zł.

7. Oferta powinna zawierać:

Wybór wariantu, krótka charakterystyka zadania z opisem działań.

Miejsce realizacji zadania.

Warunki lokalowe

Źródła finansowania ośrodka wsparcia i wnioskowana kwota dotacji.

8. Termin składania oferty.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres zamawiającego, do 25 czerwca 2012roku.

 

 

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

............................................

Nazwa i adres wykonawcy

Oświadczenie Nr 1/Ośr. Wsp./12

Przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku przez ośrodki pomocy społecznej, oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.) z 2010r., Nr 113, poz., 759 z póz. zm.) . dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZM),

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZM),

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZM),

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZM).

 

 

 

..............................                                                                                  ..................................................

Miejscowość, dn.                                                                                         Podpis(i pieczęć) Wykonawcy/osób

                                                                                                            uprawnionych do składania oświadczeń                                                                                                                        woli  w imieniu Wykonawcy