powiększ tekst A A A

poniedziałek 16.07.2012

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

OHP w Bochni zaprasza młodzież w wieku 15-18 lat do zdobywania kwalifikacji zawodowych

REKRUTACJA 2012/2013


6-25 Hufiec Pracy w Bochni jest podstawową jednostką OHP, zabezpieczającą standardowe usługi dla młodzieży w zakresie wychowania, resocjalizacji, profilaktyki oraz edukacji - młodzież w HP ma zapewnione warunki do podwyższenia poziomu wiedzy ogólnej i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Cele i zadania hufca określa rozporządzenie wykonawcze do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 30.12.04r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. nr 6/05 poz. 41).

Należą do nich:

1. Pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych we współdziałaniu z pracodawcami.

2. Organizowanie zatrudnienia młodzieży pozostającej bez pracy.

3. Wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie.

4. Współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem.

5. Organizowanie różnorodnych form spędzenia czasu wolnego poprzez udział w imprezach kulturalno- oświatowych, sportowo-rekreacyjnych.

Zasady rekrutacji

Podstawową zasadą jest rekrutowanie do jednostek organizacyjnych OHP młodzieży potrzebującej wsparcia ze strony państwa, a w szczególności młodzieży:

- opóźnionej w nauce, nie spełniającej obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, nie posiadającej wyuczonego zawodu,

- pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, bądź o niskim statusie materialnym,

- będącej sierotami naturalnymi lub społecznymi,

- pochodzącej ze środowisk patologicznych, bądź zagrożonych patologią społeczną,

- o zmniejszonych szansach życiowych.

Młodzieży, która:

- jest w wieku 15-18 lat,

- pragnie uzupełnić ponadgimnazjalne wykształcenie zawodowe.

Wnioski o przyjęcie młodzieży mogą kierować między innymi: kuratorzy, pedagodzy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rodzice, opiekunowie, oraz samodzielnie młodzież.

Uczestnik może być przyjęty do jednostki OHP po spełnieniu następujących warunków:

- rozpoczęcie nauki przed 18- tym rokiem życia, - zadeklarowanie woli pobytu w określonej jednostce organizacyjnej, - złożenie niezbędnych dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum, podanie, życiorys, 2 zdjęcia, badania lekarskie, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej), - zadeklarowanie kontynuowania kształcenia ogólnego, - zawarcie z zaproponowanym przez HP zakładem pracy indywidualnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, - dobrowolne zobowiązanie się do przestrzegania zasad organizacyjnych.

W roku szkolnym 2012/2013 młodzież ma możliwość uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych w formie:

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Wielozawodowej

Zawody:

- sprzedawca

- kucharz

- lakiernik

- betoniarz – zbrojarz

- stolarz

- fryzjer

- inne

Rzemieślniczej Nauki Zawodu

Zawody: stolarz, murarz, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, kucharz, fryzjer.

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 745-1545, w siedzibie Hufca- Bochnia, ul. Wojska Polskiego 1 (budynek Filii MDK, obok Urzędu Pracy) lub pod numerem telefonu 14 611 20 68.

Serdecznie Zapraszamy!