powiększ tekst A A A

piątek 17.05.2013

Kategoria
Pozostałe informacje

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE TRZCIANA- WARSZTAT Z DORADCĄ ZAWODOWYM Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

Trzciana, 17.05.2013r.

GOPS-4221-0-5-6/2013

 

Dotyczy: zapytania o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności

 

Zamawiający:            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Trzciana 248, 32-733 Trzciana,

Regon: 851-699-076, NIP 868-16-05-144

           

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Trzciana”, według umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-12-262/08-00, zgodnie z postanowieniami sekcji 3.1.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie kierując się zasadą konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o cenę, w celu rozeznania rynku na zakup usług określonych pod nazwą: „Warsztat z doradcą zawodowym z zakresu aktywnego poszukiwania pracy”, o zakresie i charakterze określonym poniżej:

Warsztat z doradcą zawodowym z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

1.      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 40 godzin zegarowych warsztatu z doradcą zawodowym z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla  Uczestników Projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie.

2.      Uczestnikami warsztatu będzie 20 osób (2 grupy) zamieszkałych na terenie Gminy Trzciana.

3.      Warsztat możliwy do realizacji w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00,  z przerwą obiadową.

4.      Termin realizacji warsztatu od podpisania umowy do końca lipca 2013 roku.

5.      Zajęcia odbywać się będą na Terenie Gminy Trzciana.

6.      Warsztat z doradcą zawodowym z zakresu aktywnego poszukiwania pracy obejmuje następujące moduły tematyczne prowadzone zgodnie z zasadą równych szans:

a) Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w zakresie poszukiwania pracy,

b) Rynek pracy. Metody poszukiwania pracy,

c) Rodzaje i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, 

d) Rozmowa kwalifikacyjna (jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak odpowiadać na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przykładowe scenki z rozmowy kwalifikacyjnej),

e) Umiejętności skutecznego komunikowania się z pracodawcą i pracownikami,

f) Formy zatrudniania (Elementy kodeksu pracy – rodzaje umów),

g) Wyznaczenie celów zawodowych i planowanie działań zmierzających do powrotu na rynek pracy.

7.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz są osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8.      Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w ww. zakresie rozumie się:

a.      wykształcenie wyższe które upoważnia do wykonywania w/wym. usługi

b.      kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dotyczące prowadzenia  w/wym. usługi

9.      Prowadzący zapewnia wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe, a po zakończeniu zajęć wystawia zaświadczenia u uczestnictwie.

10.  Podczas zajęć prowadzone są listy obecności, ankiety oceniająca na początku i na końcu zajęć, dziennik zajęć i potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu.

11.  Po zakończeniu zajęć Wykonawca przedkłada, dziennik zajęć, zaświadczenia o ukończeniu warsztatu/treningu, listy obecności, powiedzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu.

 

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza który stanowi załącznik nr 1 do zapytania o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę złożyć można osobiście w GOPS Trzciana 248, 32-733 Trzciana, drogą e-mail na adres:  gops.trzciana@gmail.com lub faxem 14-613-60-02 w terminie do dnia 24.05.2013r., godz. 12.00. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – „Warsztat z doradcą zawodowym z zakresu aktywnego poszukiwania pracy”

 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14 613-60-02 lub 14 611-62-56 w dni robocze w godzinach od 7.30-9.30. Osoba do kontaktu: pracownik socjalny Dorota Krawczyk

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc. Właściwe postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego odbędzie się w terminie późniejszym, po dokonaniu oszacowania.

 

 

 

Z  upoważnienia Wójta

Elżbieta Dusiewicz

Kierownik Projektu

                                    


 

  załącznik