powiększ tekst A A A

czwartek 30.08.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie zaprasza Państwa do współpracy w organizacji staży w ramach realizowanego projektu „Jutro-już dziś”

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie zaprasza Państwa do współpracy w organizacji staży w ramach realizowanego projektu „Jutro-już dziś" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

       Jednym z działań projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w formie staży u Pracodawcy. Staż u Pracodawcy oznacza nabywanie umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.

Staż zorganizowany w ramach projektu obejmuje około 504 godzin pracy stażysty u Pracodawcy w okresie 3 miesięcy, zgodnie z wcześniej ustalonym programem i harmonogramem stażu. W trakcie odbywania stażu stażysta otrzymywać będzie stypendium finansowane ze środków projektu.

Kandydaci na staż są rekrutowani spośród uczestników projektu Jutro-już dziś" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Uczestnictwo w stażu pozwoli im na poznanie środowiska pracy oraz uzyskanie cennego doświadczenia zawodowego, każdy ze stażystów będzie miał ukończony szkolenie/kurs w charakterze proponowanego stanowiska pracy.

Państwo zaś mogą zyskać zdeterminowanego pracownika, którego umiejętności
i kwalifikacje być może przekonają Państwa do podjęcia z nim współpracy również po zakończeniu stażu.

Od strony formalnej, Państwa współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Trzcianie przebiegać będzie w oparciu o regulamin organizacji stażu i umowę o zorganizowanie stażu, określającą termin, a także zakres obowiązków stażysty. Osobna umowa zawierana będzie między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie, a stażystą.

Jeżeli powyższa propozycja współpracy zainteresuje Państwa, uprzejmie proszę o przesłanie krótkiej informacji dotyczącej woli współpracy z tut. Ośrodkiem w zakresie organizacji staży na załączonym druku w terminie do 10 września 2018r.

Termin organizacji stażu dla każdego stanowiska: 14 wrzesień 2018- 13 grudnia 2018

Przewidywane stanowisko - Liczba stażystów
Asystent ds. rachunkowości - 1
Kucharz małej gastronomi - 1
Przedstawiciel handlowy - 1
Opiekunka dziecięca - 1
Pomoc krawiecka - 1
Pracownik obsługi biurowej - 2

W razie pytań lub potrzeby uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji stażu uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Dorotą Palonek bądź Panią Bogumiłą Bobak pod numerem telefonu 146136002 lub mailowo: projektRPO@gopstrzciana.pl

Wniosek do pobrania tutaj

Z poważaniem
mgr Elżbieta Burkowicz
Koordynator Projektu

Wprowadzenie: M.R.