powiększ tekst A A A

czwartek 30.08.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XXVI Sesję Rady Gminy

       Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 września 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w świetlicy gminnej w Trzcianie zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Trzciana, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Ustalenie porządku dziennego obrad.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Trzciana za I półrocze 2018r.
7. Informacja n/t stanu przygotowań szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
8. Podjęcie uchwał z zakresu spraw finansowych odnośnie:
a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
b/ zmiany budżetu i w budżecie Gminy Trzciana na 2018r.;
c/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychna terenie gm. Trzciana;
b/ usytuowania na terenie gm. Trzciana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
c/ regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gm. Trzciana.
10. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Trzciana w sprawie naliczania podatku rolnego.
11. Informacja n/t kalendarza wyborczego i czynności podejmowanych przez Urząd Gminy w Trzcianie.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Trzciana.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa
Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.).

 

Otrzymują:
1/ Radni Rady Gminy
2/ Sołtysi
3/ Zaproszeni goście.

 

Wprowadeznie: M.R.