powiększ tekst A A A

czwartek 11.10.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XXVII Sesję Rady Gminy

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek ) o godz. 9.00 w świetlicy gminnej w Trzcianie zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Trzciana, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Ustalenie porządku dziennego obrad.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności za okres kadencji.
7. Podsumowanie mijającej kadencji przez Wójta Gminy.
8. Informacja odnośnie inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciana na 2018 r.;
b/ zmiany uchwały Nr XXVI/242/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 04 września 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018;
c/ wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzciana;
d/ zmiany uchwały Rady Gminy Trzciana Nr XXV/236/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Trzciana;
e/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019r.;
f/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.
10. Informacja n/t komitetów wyborczych i kandydatów z terenu Gminy Trzciana ubiegających się o mandaty radnego w najbliższych wyborach samorządowych.
11. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Trzciana.

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Śliwa

Otrzymują:

1/ Radni Rady Gminy
2/ Sołtysi
3/ Zaproszeni goście.

 

Wprowadzenie: M.R.