powiększ tekst A A A

poniedziałek 03.12.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE - ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie

RG.0002.2.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994
z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam,
w dniu 07 grudnia 2018 r., o godz. 15:00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję II Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Uchwalenie Statutu Gminy Trzciana.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy na 2018r.
b/ określenia wysokości stawek podatku na 2019r.:
- od nieruchomości
- od środków transportowych
c) uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci
i młodzieży" w Gminie Trzciana na lata 2019-2023;
d) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku, pomoc rzeczową
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
e) podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023";
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

Otrzymują:
1. Radni Gminy Trzciana.
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm./ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
2. Sołtysi.
3. Zaproszeni goście.