powiększ tekst A A A

czwartek 13.12.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Trzciana

       Na podstawie art. 17 pkt 9,11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 1945) oraz uchwały Nr XXII/202/2017 Rady Gminy Trzciana z dnia 21.12.2017r., i uchwały Nr XXVII/256/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 16.10.2018r., w sprawie przystąpienia do zmiany ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana" dla terenów nieruchomości w miejscowościach: Trzciana, Łąkta Dolna, Kamionna, Kierlikówka, Leszczyna, Ujazd i Rdzawa zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 grudnia 2018r. do 23 stycznia 2019r., w siedzibie Urzędu Gminy w Trzcianie (adres: 32-733 Trzciana 302 pok. Nr 14) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 - 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019r., w siedzibie Urzędu Gminy w Trzcianie o godz. 1000 pok. Nr 15. Zgodnie z art. 18.ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzciana z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 luty 2019 roku.

Trzciana, dnia 13.12.2018r.

Wójt Gminy Trzciana
Cezary Stawarz

Wprowadzenie: M.R.