powiększ tekst A A A

środa 09.01.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

ZAPYTANIE OFERTOWE PSP W KIERLIKÓWCE

Kierlikówka, dnia 09.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania: wymiana kotłów grzewczych w budynku szkolnym.

I. Zamawiający
Nabywca : Gmina Trzciana
32-733 Trzciana 302
NIP: 868-10-21-259
Odbiorca:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Dembowskiego w Kierlikówce
Kierlikówka 4, 32-732 Kamionna

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- demontaż istniejącego kotła c.o.

- zamontowanie 2 kotłów kondensacyjnych pracujących w kaskadzie o mocy każdy od 60 KW do max. 65 KW

- dostosowanie instalacji technologicznej kotłowni i przewodów spalinowych do potrzeb nowych kotłów.

W celu dokładnego oszacowania kosztów ww. zamówienia oraz dostosowania odpowiedniej technologii, doboru materiałów i urządzeń zalecana jest wizja lokalna w budynku szkoły.

III. Termin realizacji zamówienia

Zakończenie robót nastąpi z chwilą dokonania protokolarnego odbioru robót; wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 25 stycznia 2019 r.

IV. Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

V. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce, Kierlikówka 4, 32-732 Kamionna, do dnia 11 stycznia 2019 r., do godziny 10:00

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem:

„Oferta na wymianę pieców c.o. w PSP w Kierlikówce"

VI. Inne informacje

1. Warunki płatności: rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót, zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia do siedziby PSP w Kierlikówce.

Fakturę należy wstawić:

Nabywca : Gmina Trzciana
32-733 Tzciana 302
NIP: 868-10-21-259
Odbiorca:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Dembowskiego w Kierlikówce
Kierlikówka 4, 32-732 Kamionna

2. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Beata Stochel – Dyrektor PSP w Kierlikówce

3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie zadania na okres minimum 24 miesiące.