powiększ tekst A A A

piątek 01.02.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE / ZAWIADOMIENIE

RG.0002.4.2019


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 08 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję IV Sesję Rady Gminy Trzciana, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
b/ odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Trzciana;
c/ zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położone na terenie Gminy Trzciana;
d/ zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Trzciana;
e/ zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana;
g/ przystąpienia do zmiany studium i do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

Otrzymują:
1. Radni Gminy Trzciana.
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm./ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
2. Sołtysi.
3. Zaproszeni goście.