powiększ tekst A A A

czwartek 07.02.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

PROGRAM "UMIEM PŁYWAĆ"

 

       Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Zajęcia sportowe będą organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy.

Koszt po stronie rodzica wynosić będzie ok 150 zł.

 

Główne cele programu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

 

Zgłoszenia uczestników będą zbierane do poniedziałku (11 lutego) do Dyrektorów Szkół.

 

Wprowadzenie: M.R.