powiększ tekst A A A

piątek 22.03.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA V SESJĘ RADY GMINY TRZCIANA

ZAWIADOMIENIE

RG.0002.5.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 29 marca 2019r. /piątek/ o godz. 15.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję V Sesję Rady Gminy Trzciana, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS w Trzcianie za 2018r. i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019r..
6. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzciana za 2018r..
7. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w na lata 2019-2022.
8. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r..
9. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trzciana na lata 2019-2021.
10. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie przekazania do realizacji GOPS w Trzcianie zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
11. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Trzciana oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
12. Podjęcie uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Trzciana.
13. Informacja dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzciana za rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciana oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r..
15. Podjęcie uchwały w/s ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz  specjalności form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczane.
16. Podjęcie uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
17. Podjęcie uchwały w/s zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2019r. .
18. Podjęcie uchwały w/s rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Trzciana na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.
19. Podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
20. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
21. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
22. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.
23. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi.
24. Interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi.
25. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

 

Otrzymują:
1. Radni Gminy Trzciana.
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm./ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
2. Sołtysi.
3. Zaproszeni goście.

 

Wprowadzenie: M.R.