powiększ tekst A A A

wtorek 02.04.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

V SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

        W ostatni piątek, tj. 29 marca 2019r. w Świetlicy Gminnej w Trzcianie odbyła się V Sesja Rady Gminy Trzciana.
Na początku Przewodnicząca Rady Gminy Trzciana wraz z Wójtem Gminy Trzciana podziękowali długoletniemu sołtysowi wsi Rdzawa- Panu Stefanowi Królowi za jego dotychczasową pracę na rzecz społeczności lokalnej. (W tym roku Pan Stefan Król nie ubiegał się o kolejną kadencję w wyborach na sołtysa wsi Rdzawa). Wszyscy obecni zaśpiewali byłemu już sołtysowi "sto lat" dziękując i życząc wszelkiej pomyślności.

 

NOWY RADNY GMINY TRZCIANA

Następnie w rezultacie wyborów uzupełniajacych do rady gminy, które odbyły się 24 marca 2019r. w Łąkcie Dolnej, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył zaświadczenie nowowybranemu radnemu- Stanisławowi Cichoniowi. Radny złożył uroczyste ślubowanie.

W dalszej kolejności Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, której członkiem był zmarły w grudniu 2018r. Jan Kukla. W skład komisji wszedł radny Stanisław Cichoń.

Kolejnym punktem sesji był wybór nowego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzciana. Zgłoszono dwóch kandydatów: Panią Marię Pietroń i Pana Marcina Dudę. W głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącym Rady Gminy Trzciana wybrany został Marcin Duda (9 głosów „za").

Następnie Wójta Gminy Trziana przedstawił informację o działalności międzysesyjnej.

 

SPRAWOZDANIE GOPS ORAZ UCHWAŁY

Bardzo obszernym tematem, który podjęto na V sesji była działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kierownik GOPS, Pani Elżbieta Burkowicz przedstawiła sprawozdanie z działalności ośrodka za 2018r. oraz wskazała potrzeby w zakresie pomocy Społecznej na rok bieżący.
Prezentację ze sprawozdania Pani kierownik GOPS można pobrać poniżej:

Prezentacja z działalności GOPS za 2018 rok

Radni podjeli również szereg uchwał dotyczących pomocy społecznej w naszej gminie:
- uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzciana za 2018r.,
- uchwała w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w na lata 2019-2022,
- uchwała w/s przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r.,
- uchwała w/s przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trzciana na lata 2019-2021,
- uchwała w/s zmiany uchwały w sprawie przekazania do realizacji GOPS w Trzcianie zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- uchwała w/s zmiany uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Trzciana oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
- uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XXI/123/05 Rady Gminy Trzciana z dnia
22 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Trzciana.

W dalszej części radni podjęli uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciana oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r. a także w/s ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczane.
Dokonano także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Gminy Trzciana na 2019r. Uchwały były wynikiem podziału wolnych środków w budżecie naszej gminy na rok 2019.

Rada Gminy w drodze uchwały wyraziła zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej działki, na której znajduje się plac manewrowy w Kamionnej. Na sesji przyjęto także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.

 

INWESTYCJE POWIATOWE W GMINIE TRZCIANA

Wójt Gmniny Trzciana Cezary Stawarz w imieniu swoim oraz Radnego Powiatowego Wiesława Kukli poinformował o określonych wspólnie priorytetach dotyczących inwestycji powiatowych na terenie naszej gminy dotyczących najbliższych pięciu lat.

Do Starosty Powiatowwego w Bochni zgłoszono następujące zadania:
1) Przebudowa drogi powiatowej przez Kierlikówkę wraz z likwidacją zakrętów i budową chodnika koło szkoły w Kierlikówce.
2) Budowa chodnika od kościoła w Trzcianie do Łąkty Dolnej (przysiółek Pasternik).
3) Remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej od Ujazdu w kierunku Kamionnej.
4) Projekt przebudowy drogi powiatowej Łąkta Górna-Trzciana w miejscowościach Łąkta Golna i Trzciana.
5) Budowa chodnika w miejscowości Leszczyna (za cmentarzem) na długości 300 mb.
6) Projekt chodnika koło kościoła w Kamionnej.

 

INTERPELACJE, ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

Po przyjęciu szeregu uchwał przyszedł czas na interpelacje, zapytania i wolne wnioski. W tej części sołtys Leszczyny przedstawił obszerną relację na temat wkładu mieszkańców do inwestycji wykonywanych w Leszczynie. Poruszono m.in. temat dalszej budowy sieci kanalizacyjnej oraz projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Trzcianie. Radny Ryszard Śliwa złożył wniosek o przygotowanie szczegółowego raportu na temat sytuacji szkół w naszej gminie. Te oraz wszystkie inne sprawy poruszone w tej częsci sesji wraz z udzielonymi odpowiedziami możecie Państwo zobaczyć na załączonej poniżej transmisji z V sesji Rady Gminy Trzciana.

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Trzciana przedstawiła wnioski, które wpłynęły do biura rady, po czym zakończono obrady V Sesji Rady Gminy Trzciana.

Relacja wodeo z sesji w dniu 29 marca 2019r.: https://trzciana.sesja.pl/2019/04/01/v-sesja-rady-gminy-trzciana-29-03-2019r/

wprowadzający: A.B.