powiększ tekst A A A

środa 05.06.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA VI SESJĘ RADY GMINY

 

 

ZAWIADOMIENIE


RG.0002.6.2019

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam,
w dniu 10 czerwca 2019r. o godz. 15.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie
zwołuję VI Sesję Rady Gminy Trzciana,
 na którą zapraszam proponując porządek obrad jak poniżej:               


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji.
6. Przedstawienie Radzie Gminy Trzciana raportu o stanie gminy za 2018 r.:
a/ debata nad raportem;
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
7. Informacja Starosty Bocheńskiego odnośnie zakresu inwestycji powiatowych na terenie gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
10.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy Trzciana za 2018r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Trzciana za 2018r.:
a/ rozpatrzenie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018r.
b/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Trzciana za 2018r.
c/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Trzciana
za 2018r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzciana z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018r.
a/ wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
b/ wystąpienie Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budżetowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Trzciana za 2018r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2019r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/195/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 05 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzciana, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Trzciana, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
18. Informacja o funkcjonowaniu boiska sportowego „Orlik” i klubu sportowego „Trzciana 2000”.
19. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Gminnej w Trzcianie z uwzględnieniem oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz organizacji Święta Gminy Trzciana.
20. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Trzciana do Stowarzyszenia o nazwie „Forum Gmin Beskidu Wyspowego”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”.
23.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Trzciana do Stowarzyszenia
pod nazwą „Unia Miasteczek Polskich”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników na kadencję 2020-2023.
25. Interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi.
26. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
27. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

 
   Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

Otrzymują:
1.  Radni Gminy Trzciana.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019r. poz. 506/ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.
2.  Sołtysi.
3.  Zaproszeni goście.

 

 

32 – 733 Trzciana 302, woj. małopolskie
t
el:14/648 44 32; fax: 14/613 63 02
www.trzciana.pl: e-mail: rada@trzciana.pl

 

Wprowadzenie: M.R.