powiększ tekst A A A

środa 12.06.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

VI SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

W poniedziałek 10 czerwca 2019r. w Świetlicy Gminnej w Trzcianie odbyła się VI Sesja Rady Gminy Trzciana.

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"

Obrady rozpoczęły się uroczystym wręczeniem srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju". Minister Obrony Narodowej nadaje takie odznaczenia w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i wzmacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia otrzymali rodzice, którzy wychowali co najmniej troje dzieci na wzorowych żołnierzy. W imieniu Ministra Obrony Narodowej medale wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Piotr Waręcki. Odznaczeni zostali:
1.Monika Brzegowy z Leszczyny
2.Zofia i Władysław Dudzic z Łąkty Dolnej
3.Józefa Jagielska z Łąkty Dolnej (w imieniu P. Józefy medal odebrał członek rodziny)
4.Zofia i Augustyn Mucha z Kamionnej
5.Grażyna i Czesław Solarz z Trzciany
6.Anna Pietroń z Kamionnej (medal zostanie przekazany)
Ceremonię wręczenia medali można zobaczyć na nagraniu z VI sesji Rady Gminy Trzciana.

 

ZMIANY SKŁADÓW OSOBOWYCH KOMISJI

Następnie Rada Gminy podjęła dwie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z tym, że na ostatniej sesji Wiceprzewodniczącym Rady został P. Marcin Duda, jego miejsce we wspomnianych komisjach zajęli: Radny Tadeusz Cempura w Komisji Rewizyjnej oraz Radna Sabina Wojewoda w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

UCHWAŁA W SPRAWIE UDZIELENIA WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY TRZCIANA

Kolejnym ważnym punktem sesji było przedstawienie Radzie Gminy Trzciana raportu o stanie gminy za 2018r. Opracowanie przedstawił radnym Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz. Raport dostępny jest także na naszej stronie internetowej. Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzciana wotum zaufania.
W dalszej części Rada Gminy zajęła się rozpatrzeniem sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2018r. Dokumenty te przedstawiła i omówiła skarbnik gminy P. Bożena Jagielska. Radni zatwierdzili sprawozdania, a następnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Trzciana z tytułu wykonania budżetu za 2018r.
Sytuacja jest o tyle nietypowa, że zarówno sam raport, jak i udzielone na jego podstawie wotum zaufania, a także uchwała w sprawie udzielenia absolutorium, dotyczą działań podejmowanych w roku 2018, kiedy do 19 listopada urzędował poprzedni Wójt Józef Nowak. Ustawodawca mając na względzie ciągłość władzy publicznej nie przewiduje odrębnych regulacji w takim przypadku.

 

WIZYTA STAROSTY BOCHEŃSKIEGO I INWESTYCJE POWIATOWE W GMINIE TRZECIANA

Na sesję zaproszeni zostali Starosta Bocheński Adam Korta, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tadeusz Białka oraz Radny Powiatowy Wiesław Kukla.
Starosta oraz dyrektor PZD przedstawili działania inwestycyjne podejmowane i planowane przez powiat w naszej gminie.
Starosta poinformował, że w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych złożono dwa wnioski, które dotyczą Gminy Trzciana. W ramach pierwszego z nich likwidowane będą zakręty przy szkole w Kierlikówce, budowany chodnik oraz powstaną zatoki autobusowe. Na ten zakres prac pod koniec maja 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą. Roboty potrwają do końca listopada 2019r.
Drugi wniosek o dofinansowanie w ramach FDS starostwo złożyło w kwietniu 2019r. Wniosek dotyczy Gmin Żegocina, Trzciana i Łapanów. Zgodnie z nim, w naszej gminie planuje się przebudowę drogi powiatowej w Kierlikówce na odcinku od granicy z Gminą Żegocina, aż do końca zadania pierwszego (tj. do posesji P. Piaseckiego). Mamy nadzieję, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i przebudowę tej części drogi także uda się zrealizować.
Starostwo wykonuje obecnie także dokumentację projektową osuwiska w Kierlikówce oraz projekt chodnika w Łąkcie Dolnej. Planowany jest także remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej od Ujazdu w kierunku Kamionnej na długości 120m (najbardziej zniszczony odcinek), a także remont pozostałej części drogi w kierunku na Kamionną. Projektowana będzie również przebudowa mostu w Kamionnej.
Z tymi oraz innymi zamierzeniami Starostwa Powiatowego dotyczącymi naszej gminy można zapoznać się oglądając nagranie z VI sesji Rady Gminy Trzciana.

Na koniec wystąpienia Starosta Bocheński poprosił Radę Gminy o wsparcie finansowe inwestycji powiatowych. Radni podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Trzciana na 2020 rok w wysokości do 25% wartości zadania realizowanego w granicach Gminy Trzciana. Zgodnie z uchwałą rada przekaże nie więcej niż 650 102,31 zł brutto. Dofinansowanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w Kierlikówce (zadanie drugie, które jest w trakcie oceny).
Radni udzielili także pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej DW 966 na 2019 rok w wysokości prawie 49 tys. zł oraz na rok 2020 w wysokości ponad 27 tys. zł.

 

KONCEPCJA ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZCIANIE

Kolejnym ważnym punktem sesji było przedstawienie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Trzcianie. Prezentację na ten temat przygotowała i przedstawiła firma BIOMONT z Dębicy, która wygrała przetarg na wykonanie projektu rozbudowy. Opracowana koncepcja przewiduje rozwiązania, które nie będą uciążliwe dla mieszkańców naszej gminy.

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC I BIBLIOTEK

Kierownik Świetlicy Gminnej w Trzcianie przedstawił sprawozdanie z działalności świetlicy z uwzględnieniem oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży. Poinformował, że 8 lipca rozpocznie się 10-dniowa półkolonia dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Zapisy ogłoszone zostaną już wkrótce na stronie internetowej gminy oraz podane do informacji w szkołach.
P. Paweł Sroka przekazał również radnym kilka informacji na temat organizacji tegorocznego Święta Gminy Trzciana. Tradycyjnie już odbędzie się ono w ostatni weekend lipca tj. 27-28 lipca 2019r. Impreza odbędzie się w Rdzawie przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Gwiazdą niedzielnego wieczoru będzie zespół „Łzy".

Następnie sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki w Trzcianie oraz bibliotek w Kamionnej, Łąkcie Dolnej i Leszczynie przedstawiła Kierownik Gminnej Biblioteki P. Anita Cierniak. Po dokonanej przez nią analizie czytelnictwa można odetchnąć z ulgą i stwierdzić, że w dobie wszechobecnych smartfonów i tabletów książki papierowe mają nadal duże grono zwolenników.

 

GMINA TRZCIANA CZĘŚCIĄ STOWARZYSZEŃ

W dalszej części sesji Rada Gminy podjęła uchwały, na mocy których nasza gmina stała się częścią stowarzyszeń o nazwie: „Forum Gmin Beskidu Wyspowego" oraz „Unia Miasteczek Polskich". Radni wyrazili także zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy". Działania te mają na celu promocje naszej gminy oraz jej walorów turystycznych.

 

POZOSTAŁE UCHWAŁY

W dalszej części Rada Gminy zniosła formę ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody, jakim był zniszczony dąb w Rdzawie. Podjęto uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzciana. Zmieniono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Trzciana, pracujących z grupami dzieci 6-letnich i młodszych z 22 godzin tygodniowo na 24 godziny.
Na tym zakończyły sie obrady VI sesji Rady Gminy Trzciana. Plan posiedzenia był bardzo rozbudowany, z sukcesem udało się go w pełni zrealizować.

Relacja z sesji w dniu 10 czerwca 2019r.: https://trzciana.sesja.pl/

wprowadzający: A.B.