powiększ tekst A A A

poniedziałek 01.07.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w zakresie nadzoru nad sprzedażą żywności przez rolników oraz w związku z wejściem ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U.2018 poz 2242) informuje, że wprowadzone zmiany umożliwiają sprzedaż żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego(np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze powiatu bocheńskiego.
Ponadto podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny mogą być zwolnione z obowiązku znakowania środków spożywczych wartością odżywczą w przypadku określonym w pkt.19 załącznika V do rozporządzenia 1169/2011. Z obowiązku znakowania środków spożywczych wartością odżywczą będą zwolnione podmioty, które jednocześnie produkują żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego w małych ilościach oraz dostarczają ją konsumentowi finalnemu lub miejscowym placówkom handlu detalicznego bezpośrednio zaopatrującym konsumenta finalnego.


Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni przypomina o obowiązku rejestracji działalności rolniczej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Rejestracja działalności rolniczej

       Wnioski należy składać do właściwych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych dla miejsca działalności rolniczej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni urzędujący przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 w Bochni obsługuje miasto Bochnia i powiat bocheński obejmujący 8 gmin- art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U z 2018r. poz.1541, z póź.zm). Brak złożenia wniosku o zatwierdzenie i/lub wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej może skutkować konsekwencjami w postaci kary pieniężnej- art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia (25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U z 2018r. poz.1541, z póź.zm).
Rejestracja (zatwierdzenie i/lub wpis zakładów) jest bezpłatna i odbywa się poprzez złożenie wniosku na urzędowym formularzu dostępnym na stronie internetowej....lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni ul. Konstytucji 3-go Maja 5.
Nie ma obowiązku rejestracji dla żywności produkowanej, przetwarzanej i przechowywanej w gospodarstwie domowym na potrzeby własne oraz do własnego spożycia w tym gospodarstwie.
Wniosek składają rolnicy prowadzący działalność w zakresie:
- dostaw bezpośrednich (produkcja małych ilości surowców do konsumenta lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta np. sprzedaż przez rolnika małej ilości płodów rolnych na targu),
- gospodarstw agroturystycznych,
-produkcji pierwotnej (np. produkcja, uprawa)

We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu.
Nie złożenie wniosku, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 1 000 zł do 5 000 zł.

 

Rolniczy Handel Detaliczny

       Od 1 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy umożliwiające- obok istniejących już form sprzedaży żywności przez rolników- rolniczy handel detaliczny.
Rolniczy handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu tj. konsumentowi, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.
W dniu 1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U 2018r. poz 2242).
Wprowadzone w niej zmiany umożliwiają sprzedaż żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze powiatu, w którym ma miejsce produkcja żywności.
Ponadto podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny mogą być zwolnione z obowiązku znakowania środków spożywczych wartością odżywczą w przypadku określonym w pkt.19 załącznik V do rozporządzenia 1169/2011. Z obowiązku znakowania środków spożywczych wartością odżywczą będą zwolnione podmioty, które jednocześnie produkują żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego w małych ilościach oraz dostarczają ją konsumentowi finalnemu lub miejscowym placówką handlu detalicznego bezpośrednio zaopatrującym konsumenta finalnego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność w ramach handlu detalicznego żywnością są zobowiązane do rejestracji u właściwego organu IW lub PIS.
W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów, w przypadku zmiany prowadzenia produkcji i sprzedaży:
- produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
-żywność pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS należy złożyć w formie pisemnej, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

 

Materiał Nadesłany: PPIS w Bochni

Wprowadzenie: M.R.