powiększ tekst A A A

wtorek 09.07.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

Zaproszenie do udziału w projekcie Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich

       Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z lubelskim stowarzyszeniem miłośników cydru, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Holandii w ramach operacji pn. „innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich” w dniach 18-22 sierpnia 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego  jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

WYJAZD STUDYJNY POZWOLI NA:

-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na  terenie Holandii

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz form powiązań partnerskich

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie badań naukowych oraz  innowacyjnych technologii dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

WYJAZD SKIEROWANY JEST DO OSÓB Z OBSZARU CAŁEJ POLSKI:

-przedstawicieli  branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy) oraz środowisk naukowych oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-rolników lub grupy rolników;

-posiadaczy lasów;

-naukowców;  przedstawicieli instytutów lub jednostek naukowych; uczelni (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.),

-przedsiębiorców;

-podmiotów doradczych.

-konsumentów i ich organizacji;

-jednostek samorządu terytorialnego;

-organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze
łańcucha żywnościowego

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 12 lipca br. do godz. 16.00  na adres: biuro@lgdkrasnik.pl [1],
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.zacydrowani.pl [2], www.lgdowocowyszlak.pl [3], www.zielonypierscien.eu [4]
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA TUTAJ
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos,tel. 668 881 103, 81 825 27 27
Materiał nadesłany: LGD Dolina Raby
Wprowadzenie: M.R.