powiększ tekst A A A

środa 10.07.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Nowy okres zasiłkowy w Gminie Trzciana

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie informuje, że można już składać elektroniczne wnioski na kolejny okres zasiłkowy. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 roku w siedzibie GOPS.

 

                W związku z nowym okresem zasiłkowym zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które ułatwią Państwu złożenie wniosków w odpowiednim okresie:

 

➢    NOWA ORGANIZACJA CZASU PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

LIPIEC,PAŹDZIERNIK,LISTOPAD

 

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.45-15.20

7.45-12.00

7.45-15.20

7.45-12.00

7.45-15.20

 

 SIERPIEŃ- WRZESIEŃ

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.45-15.20

7.45-12.00

7.45-18.30

7.45-12.00

7.45-15.20

 

     w okresie od 1 lipca do 30 listopada ze względu na wzmożone prace związane z okresem zasiłkowym obowiązują godziny wewnętrzne w każdy wtorek i czwartek od godziny 12.00-15.30 bez przyjmowania stron. W tych godzinach opracowujemy i wprowadzamy Państwa wnioski do systemu informatycznego i nie przyjmujemy stron

    w celu uniknięcia dłuższego oczekiwania na możliwość złożenia wniosku, istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na dany dzień i godzinę. Zgłoszenia można dokonać osobiście/telefonicznie/ przez facebook wysyłając prywatną wiadomość i oczekiwać na potwierdzenie terminu.

 

➢    ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

    w sprawach wniosków złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

    od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny, prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko

    aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

    wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie lub listownie pocztą)

    przykładowy wzór wniosku o świadczenie dobry start znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

➢    maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

-złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października
2019 r.

-złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

- złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

-złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

-złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

➢    rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r., a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, na które obecnie nie pobierają 500+, natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci, na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.

➢    zlikwidowano obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

➢    w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw, w których śmierć rodzica nastąpi po dniu 30 czerwca 2019 r.

➢    od 1 lipca świeżo upieczeni rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Rozwiązanie to będzie dotyczyć dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

➢     unijna koordynacja systemów zabezpieczenia- podlega

 

 

➢     ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

    w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1.10.2019 do 30.09.2020

    prawo do tych świadczeń jest nadal uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny- obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł

    w razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

    przykładowy wzór wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego

➢     unijna koordynacja systemów zabezpieczenia- nie podlega

 

➢    ŚWIADCZENIA RODZINNE

    w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres  1.11.2019 i trwa do 31.10.2020

    prawo do tych świadczeń jest nadal uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny- obowiązuje kryterium dochodowe 674 zł  lub 764- w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

    w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinnena nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

    przykładowy wzór wniosku o świadczenie rodzinne znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny1

     unijna koordynacja systemów zabezpieczenia-  podlega

 

➢    DOBRY START

➢    Dobry Start to świadczenie w wysokości 300 zł., jest to jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny - bez względu na dochód

➢    świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia, dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

➢    świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
–ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
–ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

➢    świadczenie dobry start nie przysługujena dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego

➢    świadczenie nie przysługuje także, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

➢    od 1 sierpnia świadczenie będzie przysługiwać uczniom szkół dla dorosłych i szkół policealnych ( brak możliwości złożenia wniosku elektronicznego)

➢    przykładowy wzór wniosku o świadczenie dobry start znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

➢    wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.Uwaga: Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 listopada toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

➢     w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

➢    przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start. Ośrodek prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości późniejszego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

➢     unijna koordynacja systemów zabezpieczenia- nie podlega

 

➢    UNIJNA KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

    wszystkie wypłacane świadczenia na terenie Unii Europejskiej, w tym świadczenia rodzinne podlegają pod system zabezpieczeń społecznych. Jest to koordynacja świadczeń

    od 1 stycznia 2018 roku Wojewoda Małopolski realizuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych

    w sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie czy Szwajcarii, a drugie pozostaje w Polsce, należy ustalić, który kraj jest właściwy w pierwszej kolejności do wypłacenia świadczeń, co Wymaga ustalenia: charakteru pobytu, ewentualnej aktywności zawodowej za granicą członka rodziny lub rodzica, aktywności zawodowej wnioskodawcy w Polsce oraz miejsca zamieszkania dzieci

    postępowanie prowadzi Małopolski Urząd Wojewódzki, Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków, przyjmowanie stron poniedziałek 9.00-14.00, dyżur telefoniczny poniedziałek 9.00-11.00, 14.00-16.00

    w każdorazowym wypadku pracy członka rodziny za granicą do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące aktywności zawodowej oraz wypełniony formularz, który można znaleźć tu: http://gopstrzciana.pl/images/GOPS/Dokumenty/20032018/%C5%9AWIADCZENIA_KOORDYNACJA.pdf

Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów, nie potwierdzamy również telefonicznie faktu wpłynięcia wniosku o świadczenia.

 

Wprowadzenie: M.R.

Foto relacja: