powiększ tekst A A A

czwartek 19.09.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA IX SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam,
iż w dniu 23 września 2019r. o godz. 16.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie
zwołuję IX Sesję Rady Gminy Trzciana,
na którą zapraszam proponując porządek obrad jak w załączeniu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
3. Informacja z realizacji budżetu Gminy Trzciana za I półrocze 2019r. z uwzględnieniem sytuacji finansowej w oświacie.
4. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach oraz stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2019r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzcianie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018r. dla Gminy Trzciana".
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Trzciana.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Trzciana.
12. Rozpatrzenie korespondencji bieżącej.
13. Interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

 

Wprowadzenie: M.R.