powiększ tekst A A A

piątek 27.09.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

RELACJA Z IX SESJI RADY GMINY TRZCIANA

       W poniedziałek 23 września 2019r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Trzciana. Obrady rozpoczęły się minutą ciszy dla uczczenia śp. Eugeniusza Burka, byłego radnego, sołtysa Trzciany i mieszkańca zasłużonego w kształtowaniu samorządu naszej gminy.

Następnie Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz przedstawił informację na temat swojej działalności międzysesyjnej.

W dalszej części sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Trzciana za I półrocze 2019r. złożyła skarbnik Gminy Trzciana Bożena Jagielska.

Kolejnym punktem obrad była analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach oraz stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Prezentację na temat wyników egzaminów ósmoklasistów z Kamionnej, Kierlikówki, Leszczyny i Trzciany oraz ostatniego roku gimnazjalistów uczących się w Kamionnaj, Leszczynie i Trzcianie przedstawił dyrektor ZPO w Trzcianie Andrzej Kącki. Omówienie i porównanie wyników uczniów możecie Państwo zobaczyć oglądając relację z poniedziałkowej sesji. Krótko tylko odnosząc się do tematu, stwierdzić należy, że wyniki uczniów szkół w naszej gminie kształtują się na dobrym poziomie. Jak zauważył p.dyrektor, rośnie liczba dzieci z dysfunkcjami (uczniowie mający orzeczenia np. o dysleksji, dysgrafii itp.). Konieczne wydaje się więc zwiększenie w przyszłości pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

W dalszej części sesji dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych przedstawili stan przygotowania szkół do nowego roku szkolnego, a w szczególności prace, które wykonano w szkołach w okresie wakacyjnym. Przedstawia się to następująco:

W szkole w Kamionnej odmalowano i urządzono na nowo salę humanistyczną oraz dwie sale pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyremontowano także kuchnię. Dzięki materiałom sfinansowanym z budżetu gminy oraz pracy, którą w czynie społecznym wykonali rodzice w Kamionnej powstał też nowy parking.

W Kierlikówce oprócz prac wykonanych jeszcze w roku szkolnym (pracownia biologiczno-chemiczna, wymiana piecy c.o., remont systemu wodno-kanalizacyjnego), w okresie wakacyjnym ogrodzono boisko sportowe, powstała nowa sala w przedszkolu i odmalowano klatkę schodową. Zakupiono także sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, laptopy, a rodzice ufundowali zastawę stołową do stołówki szkolnej.

Jak poinformowała dyrektor szkoły w Leszczynie, w wakacje udało się przemalować korytarze na czterech kondygnacjach oraz pięć sal lekcyjnych. W czterech toaletach zamontowano kabiny systemowe. Wymieniono podłogę na korytarzu górnym i w jednej z sal, zakupiono także meble do trzech sal lekcyjnych. Dodatkowo w tym i w następnym roku szkolnym, szkoła w Leszczynie kolejny już raz realizować będzie projekt Erasmus+. Wartość otrzymanych środków finansowych na realizację programu wyniesie 27 tys. euro.

W szkole w Łąkcie Dolnej jeszcze przed wakacjami wymieniono orynnowanie. W okresie wakacyjnym zaś gruntownie wyremontowano dwie sale, dwie łazienki i pomieszczenie gospodarcze.

Jak poinformował dyrektor ZPO w Trzcianie, szkoła przyjmowała w wakacje oazę (4 tygodnie). Nawiązano współpracę ze Szczepem Puszcza z Niepołomic ZHP, dzięki czemu kontynuowana jest piękna idea harcerstwa. Od września 2019r. szkoła rozpoczęła realizację projektu „Planeta kreatywnych", w ramach którego 45 uczniów z klas 6-8 wyjedzie kilkukrotnie na zajęcia na Politechnikę Krakowską. W przedszkolu zaś w okresie wakacyjnym odmalowano jedną z sal.

W dalszej części sesji radni dokonali zmian w regulaminie określającym wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i obliczania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Radę Gminy Trzciana. Zmiana polegała na zwiększeniu dodatku za pełnienie funkcji wychowawcy klasy lub funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym do kwoty 300,00 zł za miesiąc.

Następnie podjęto uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Gminy Trzciana na 2019r. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia dofinansowania pozyskanego przez gminę na remont drogi Trzciana- Srokówka oraz zabezpieczenia środków na ewentualną realizację wniosków złożonych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi Kamionna-Stara Droga oraz Łąkta Dolna-Półrolki.
Do budżetu wprowadzono także zmiany związane z dysponowaniem środkami z funduszu sołeckiego.

Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzcianie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, a także w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018r. dla Gminy Trzciana". Krótką informację w tych tematach przedstawiła kierownik GOPS Elżbieta Burkowicz.

Na IX sesji wybrano także ławników do sądu rejonowego w Bochni. Zostały nimi mieszkanki Trzciany: P. Maria Zatorska i P. Aleksandra Przybyłko.

Niewątpliwie, jednym z ważniejszych punktów sesji było odwołanie skarbnika i powołanie nowego skarbnika Gminy Trzciana. Odchodząca na zasłużoną emeryturę dotychczasowa skarbnik gminy Bożena Jagielska pracowała na tym stanowisku od początku istnienia naszej gminy. Jak stwierdziła, zaczynała dysponując budżetem rocznym w wysokości ok 3,5 mln zł, kończy przy prawie 35 mln zł. Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Renata Paruch podziękowali dotychczasowej skarbniczce za jej wieloletnią rzetelną i sumienną pracę. Następnie podziękowania złożyli m. in. były Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak, radny Ryszard Śliwa, sołtysi, kierownik GOPS.
Następnie Rada Gminy Trzciana powołała nowego skarbnika. Stanowisko to objęła pracująca w Referacie Finansowym (również od początku powstania Gminy Trzciana) P. Iwona Dudek. Nowemu skarbnikowi gratulujemy wyboru oraz życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku.

W dalszej części sesji Rada Gminy przeanalizowała wnioski mieszkańców dotyczące różnorodnych spraw, m.in. obniżenia opłaty za śmieci dla osób sezonowo przebywających na terenie Gminy Trzciana, budowy masztu telekomunikacyjnego w Kamionnej.
W ramach tzw. wolnych wniosków głos zabierali m.in sołtysi, były wójt Józef Nowak, mieszkańcy naszej gminy. Z różnorakimi sprawami poruszanymi w tej części IX sesji Rady Gminy Trzciana można zapoznać się oglądając transmisję z poniedziałkowych obrad.

Przed zamknięciem IX sesji Rady Gminy Trzciana, Przewodnicząca Rady Gminy Renata Paruch oraz Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz podziękowali P. Stanisławowi Kowalczykowi za wieloletnią pracę na stanowisku Kierownika Referatu Infrastruktury, Spraw Komunalnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Trzcianie.

Na tym zakończono obrady IX sesji Rady Gminy Trzciana.

wprowadzający: A.B.