powiększ tekst A A A

poniedziałek 21.10.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

NOWE JUTRO z POWERE-em- program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET's

       Informujemy osoby bierne-nieakatywne zawodowo w wieku 15-29 lat o możliowści wzięcia udziału w projekcie "Nowe jutro z POWERE-em - program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET's!" realizowany przez Stowarzszenie Centrum Rozowju Społeczno-Ekonomicznego w Małopolsce.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo (w tym studentów studiów niestatcjonarnych), zmieszkujacych w rozumieniu KC w wojewódzkie Małopolskim, okres rekrutacji zaplanowano od 01.06.2019 do 30.11.2019r.

 

Wszelkie formy wsparcia będa realizowane w gminie Trzciana.


Zaplanowane formy wsparcia dla Uczestników Projektu:

1. Doradztwo Zawodowe (4 godziny - tworzenie IPD),

2. Psycholog (3 godziny dla 24 osób)

3. Pośrednictwo pracy (4 godziny)

4. Zatrudnienie wspierane (10 godzin dla 16 osób)

5. Szkolenia/Kursy zawodowe z egzaminem np. Kosmetyczka, Spawacz, Operator CNC (stypendium szkoleniowe 1033zł - 16 osób)

6. Bon na zasiedlenie - 3 osoby po 9160,40

   Staże zawodowe (3 miesiące, 1033 zł, 32 osoby)

 

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia udzielane jest w Biurze Projektu pod nr. 604722456 lub na stronie internetowej: www.nowejutro.com.pl.

 

LP.

Nazwa Pola

Informacje

 1.  

Tytuł  projektu

Nowe Jutro z  POWERE-em  -program zwiększania  aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!

 1.  

Województwo

Małopolska

 1.  

Typ uczestnika projektu

 1. Osoby w wieku 15-29 lat.
 2. NEETY (nie uczą się i nie pracują)
 3. 3.    Zamieszkują obszar wybranych gmin - załącznik

- lub są ON

-lub powracają na rynek pracy (mają dzieci do lat 6)

 1.  

Rekrutacja

Okres rekrutacji od 01.06.2019 do 30.11.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 1.  

Definicja NEET-ów

 1. Wiek pomiędzy  15‐29 lat,
 2. Nie pracuje  (bezrobotny lub bierny zawodowo)
 3. Nie kształci się (tj. nie uczy  się na studiach dziennych, w liceum, technikum, szkole branżowej, policealnej)
 4. 4.       Nie szkoli  się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.
 5. Mieszka  w Małopolsce (może być to również pobyt tymczasowy) – w jednej z gmin województwa Małopolskiego (załącznik GMIN!!!)56  osób
 6. Jeśli nie mieszka w jednej z gmin wymienionych w punkcie  5 musi być:
  - osobą niepełnosprawną – 8 osób

- rodzicem który chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (dziecko do lat 6) -16 osób

 

 1.  

Wsparcie

Zaplanowane formy wsparcia:

 1. Doradztwo Zawodowe (4 godziny – tworzenie IPD),
 2. Psycholog (3 godziny dla 24 osób)
 3. Pośrednictwo pracy (4 godziny)
 4. Zatrudnienie wspierane (10 godzin dla 16 osób)
 5. Szkolenia/Kursy zawodowe z egzaminem (80 zgodnie z Barometrem) (stypendium szkoleniowe 1033 zł-160h)
 6. Bon na zasiedlenie – 3 osoby po 9160,40
 7. Staże zawodowe (3miesiące, 1033 zł, 32  osoby)
 8.  
 

Kontakt

Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego 

Biuro Projektu

Ul. Kościuszki 10

33-100 Tarnów

Tel.  604722456

 Mail: nowejutro@crse.org.pl

WWW. nowejutro.com.pl

 1.  

Data realizacji projektu

01.06.2019 – 30.06.2020

 1.  

Opis wsparcia

 

1. Doradztwo Zawodowe

Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – 4 godziny na osobę, dla 80 osób. Wraz z  Doradcą  Zawodowym  Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

2. Psycholog

O potrzebie skierowania do psychologa decyduje Doradca zaw. Ma na celu skuteczne przygotowanie IPD, pozwoli UP na lepsze poznanie swojej osoby np. mocnych i słabych stron. Testy psych. posłużą poznaniu predyspozycji oraz cech osobowości ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy.

3. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy dla  80 UP, po 3  godziny  wsparcia na osobę. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu,  pośrednictwo  obejmie  m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i aplikacji, szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.

4. Zatrudnienie wspierane

Trener pracy, (10 godzin dla 16 osób)  będzie pracował z UP metodą trenera zatr. wspieranego będzie towarzyszył im w działaniach projektowych, wzmacniając ich aktywność zawodową. Metoda TZW (Trenera Zatrudnienia Wspieranego) będzie mogła być zast. w przypadku m.in. ON, os.o niskich kwalif., niskim poziomie komp. społ.

 5. Kursy zawodowe wraz z egzaminem

Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 80  osób. 40 osób uzyska kwalifikacje, dla 40 osób będą to szkolenia podnoszące kompetencje.  Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania, średnio 150 h.

6. Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie w wysokości łącznej 9 160,40 dla 3 UP

7. Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami

Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 32 UP. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i  ukończonego Szkolenia. W ramach stażu zapewniamy: stypendium stażowe w wysokości 1033 zł miesięcznie, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu.

 

 

Wprowadzenie: M.R.