powiększ tekst A A A

wtorek 22.10.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA X SESJĘ RADY GMINY TRZCIANA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam,
w dniu 28 października 2019r. tj. poniedziałek o godz. 16.00
w Świetlicy Gminnej w Trzcianie
zwołuję X Sesję Rady Gminy Trzciana,
 na którą zapraszam proponując porządek obrad jak w załączeniu.

 

 

Porządek obrad

X sesja Rady Gminy Trzciana
28 października  2019r. godz. 16.00 - Świetlica Gminna w Trzcianie


1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu
z poprzedniej sesji Rady Gminy.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/19 Rady Gminy Trzciana z dnia
10 czerwca 2019r. dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K....”

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019r.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2019r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzciana, jak również jej jednostkom organizacyjnym
oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020.

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok.

9.Sprawozdanie z działalności klubu sportowego „Trzciana 2000” oraz boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Trzcianie.

10.Interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi.

11.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12.Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

 

                                                 

   Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch


 

Wprowadzenie: M.R.