powiększ tekst A A A

czwartek 31.10.2019

Kategoria
Pozostałe informacje

X SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

       W dniu 28 października 2019r. w Świetlicy Gminnej w Trzcianie odbyła się X sesja Rady Gminy Trzciana.

       Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu ich porządku, Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz przedstawił informację na temat swojej działalności międzysesyjnej.

       Następnie radni zajęli się uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 czerwca 2019r. dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K w km od 0+952 do km 1+287 w miejscowości Łąkta Górna, w km od 2+093 do km 3+691 w miejscowości Łakta Górna, Łąkta Dolna i Kierlikówka oraz w km od 18+616 do km 18+907 w miejscowości Łapanów, powiat bocheński". W naszej gminie inwestycja dotyczy odcinka w Kierlikówce od zniwelowanych zakrętów w kierunku Łąkty Górnej. Zmiana uchwały dotyczyć miała zwiększenia wsparcia z budżetu naszej gminy na realizację tej inwestycji. Związane było to z faktem, że w przetargu nieograniczonym, który ogłosił Powiatowy Zarząd Dróg najniższa złożona oferta opiewa na kwotę 5 136 864,05 zł. Jest to więcej, niż zabezpieczono w budżecie powiatu, stąd proporcjonalnie do części inwestycji, która będzie realizowana w naszej gminie, władze powiatu wystąpiły o pokrycie części brakujących środków z budżetu naszej gminy. O podjęcie takiej uchwały zaapelował obecny na sesji radny powiatowy P. Wiesław Kukla. W konsekwencji zaistniałej sytuacji, radni podjęli uchwałę zwiększającą środki na realizację rozbudowy drogi. Wartość środków przekazanych na ten cel z budżetu Gminy Trzciana wzrośnie do łącznej kwoty 941 751,17 zł.
W związku z podjęciem tej uchwały, Radni zobowiązani byli zmienić także Wieloletnią Prognozę Finansową na 2019r.

       W dalszej części podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu na 2019r., w której poprzez dokonanie przesunięć zwiększono środki na szkolnictwo o kwotę 469.841,- zł.

       Kolejnym tematem były podatki, a mianowicie podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Trzciana.
Z powyższymi uchwałami można zapoznać się na naszej stronie internetowej lub oglądając relację z sesji, na której zostało to obszernie omówione.

       Jednym tematów poniedziałkowej sesji było sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego Trzciana 2000 oraz z funkcjonowania kompleksu orlik w Trzcianie.
       Działalność klubu sportowego przedstawił jego prezes P. Maciej Babral. Poinformował, że Klub Sportowy „Trzciana 2000", który jak sama nazwa wskazuje, powstał w 2000r. działał do końca 2018 jako Koło Sportowe Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana. Od 2019r. na dotychczasowej bazie funkcjonuje Stowarzyszenie Klub Sportowy Trzciana 2000. Wybrano nowe władze klubu. Dotychczasowy prezes P. Wiesław Kukla ze względu na nadmiar obowiązków zrezygnował z pełnienia dalszej funkcji. P. Maciej Babral w imieniu sportowców podziękował mu za wsparcie finansowe i materialne, którym przez wiele lat wspierał klub. W dalszej części sprawozdania przedstawiono informacje dotyczące działalności sportowej klubu, wydarzeń sportowych, formacji drużynowych, finansów i wydatków klubu.
       W kolejnej części animator Orlika P.Stanisław Tracz przedstawił sprawozdanie z działalności kompleksu Orlik w Trzcianie. W wystąpieniu odniósł się m.in. do organizowanych tam wydarzeń i imprez sportowych, a także funkcjonującej za terenie obiektu siłowni zewnętrznej. Stwierdził, że obiekt z powodzeniem przyczynia się do rozwoju aktywności fizycznej nie tylko u młodych, ale także starszych mieszkańców naszej gminy.

       Na zakończenie stały punkt sesji, jakim są interpelacje, zapytania i wnioski. Szczegóły poruszanych w tej części spraw poznacie Państwo oglądając relację z X sesji Rady Gminy Trzciana.

wprowadzający: A.B.