powiększ tekst A A A

wtorek 31.12.2019

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

XII SESJA RADY GMINY - RELACJA

    Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Trzciana odbyła się dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia tj. 23 grudnia 2019r. którą otwarła Przewodnicząca Rady Gminy pani Renata Paruch. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu ich porządku, Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz przedstawił informację na temat swojej działalności międzysesyjnej.

   Sprawy ujęte w porządku obrad zostały wcześniej szczegółowo omówione i przeanalizowane na posiedzeniu Komisji w dniu 19 grudnia br. Tematem dominującym obydwu spotkań było uchwalenie budżetu gminy na 2020r. oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

   Przyjęty przez radnych budżet gminy na 2020r. został przygotowany w oparciu o wnioski zgłaszane do Wójta Gminy na licznych spotkaniach z mieszkańcami, sołtysami, organizacjami itp.  – jest to budżet oszczędnościowy, ale jednocześnie zapewniający możliwość realizacji zaplanowanych inwestycji.

   Dochody Gminy Trzciana na przyszły rok ustalono na kwotę 32 582 812 zł, wydatki - na kwotę 34 112 812 zł, różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.530.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.994.186 zł.
Największa kwota zostanie przeznaczona na oświatę.

     Ponadto na sesji uchwałami postanowiono również o ustaleniu średniej ceny jednostki paliwa, która znajdzie zastosowanie przy zawieraniu umowy o zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły lub przedszkola,  a także o zmniejszeniu inkasa dla inkasentów pobierających wynagrodzenie prowizyjne z inkaso wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 10% do 6 %. Uchwałą wyznaczono Gminny Zespół Obsługi Szkół w Trzcianie do  administracyjno-organizacyjnej i prawnej obsługi nowej jednostki organizacyjnej gminy jaką jest Gminny Klub Dziecięcy„Maja” w Leszczynie.


   Uchwałami przyjęto również zmiany budżetu gminy na 2019r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto podjęto 2 uchwały dotyczące rozpatrzenia petycji – treść tych petycji zamieszczona jest w BIP. Radni zdecydowali również o przystąpieniu Gminy Trzciana do realizacji projektu pod nazwą „Jutro - już dziś- integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana” - projekt będzie realizowany przez miejscowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2020-2022. Podobny projekt był realizowany w latach 2017-2019.  

  W punkcie dotyczącym spraw bieżących sołtys Wsi Kamionna pani Krystyna Dudziak podziękowała panu Wójtowi za dobrą współpracę i wszystkie prace wykonane w Kamionnej. W końcowej części sesji Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu mieszkańcowi gminy Panu Tomaszowi Babralowi, który w swoim wystąpieniu zwrócił się najpierw z podziękowaniem za realizację zadania w zakresie regulacji przydrożnego rowu w Kierlikówce i Łąkcie Dolnej, a następnie przedstawił swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczace  funkcjonowania miejscowego Samorządu Gminnego. Na ręce Przewodniczącej Rady Gminy przekazał również  bardzo ciekawą publikację  pt. ,,Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość Polski w XIX I XX wieku. W książce ukazano udział mieszkańców z 12 wiosek dawnej Gminy Trzciana ( Bełdna, Bytomska, Kamionnej, Kierlikówki, Leszczyny, Łąkty Dolnej, Łąkty Górnej, Rdzawy, Rozdziela, Trzciany, Ujazdu i Żegociny) do 1923 roku w walkach o niepodległość Ojczyzny.

   Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Gminy oraz Wójt Gminy Trzciana kolejno złożyli wszystkim zebranym oraz mieszkańcom Gminy Trzciana życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku oraz podziękowali za dobrą współpracę, wszelką pomoc i życzliwość, po czym Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła obrady XII sesji Rady Gminy Trzciana i zaprosiła do wspólnego połamania sie opłatkiem.            

Pełna relacja obrad w zakładce na stronie internetowej gminy.

 

Wprowadzenie: M.R.