powiększ tekst A A A

sobota 04.01.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWY DEKLARACJI ZA ODPADY KOMUNALNE

 

        Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła kolejną rewolucję systemu gospodarki odpadami. Najistotniejszą zmianą dotyczącą wszystkich jest bezwzględny OBOWIĄZEK SEGREGOWANIA ODPADÓW.


Nie przekłada się to jednak na zmniejszenie kosztów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, gdyż z innych przyczyn w całym kraju ciągle one wzrastają.

W związku z tym w 2020 roku w naszej Gminie obowiązuje nowa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Stawka ta wynosi 13 zł/os z kompostowniekim  a 15 zł/os bez kompostownika.

Ryczałt za odbiór odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 96 zł/rok.

 

 

Aby dostosować się do wprowadzonych zmian, KONIECZNE JEST PONOWNE ZŁOŻENIE DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Dla usprawnienia tego procesu umożliwione zostanie złożenie deklaracji w każdym z sołectw pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy. Dyżury pracownika zostały wyznaczone następująco:

 

Kierlikówka (Remiza OSP)  - 7 stycznia 2020 r. w godz. 16:00-18:00

Kamionna (Świetlica Wiejska)  - 8 stycznia 2020 r. w godz. 16:00-18:00

Leszczyna (Wiejski Dom Kultury) – 9 stycznia 2020 r. w godz. 16:00-18:00

Rdzawa (Remiza OSP)  - 11 stycznia 2020 r. w godz. 09:00-11:00

Ujazd (Wiejski Dom Kultury) – 13 stycznia 2020 r. w godz. 17:00-19:00

Łąkta Dolna (Remiza OSP) – 14 stycznia 2020 r. w godz. 16:00-18:00

Trzciana (Dom Strażaka) – 16 stycznia 2020 r. w godz. 16:00-19:00

 

Podczas przyjmowania deklaracji będą wydawane czarne worki w przysługującej ilości oraz odwzorowana poniżej ulotka z harmonogramem odbioru odpadów w 2020 roku.


Deklarację można złożyć również w Urzędzie Gminy w godzinach jego pracy lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres ePUAP: /Trzciana/skrytka, podpisując dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Deklaracja do pobrania:

[link do deklaracji dla domów zamieszkałych]

[link do deklaracja dla domków letniskowych]

 

Zadeklarowaną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie w terminach płatności podatku rolnego i od nieruchomości (tj. do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada) w drodze inkasa lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy  nr: 25 8589 0006 0030 0780 0202 0178

 

Informujemy, że skutkiem wystawiania do odbioru bioodpadów, mimo oświadczenia w deklaracji o ich kompostowaniu, będzie utrata prawa do zwolnienia. Natomiast nie stosowanie się do obowiązku segregowania odpadów skutkować będzie zastosowaniem w drodze decyzji stawki podwyższonej w miesięcznej wysokości 30 zł/os w przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz 192 zł rocznie w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Opracowanie: A.B.

Wprowadzenie: M.R.