powiększ tekst A A A

wtorek 21.01.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2020r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana

z dnia  21 stycznia 2020 r. w sprawie: 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzciana

w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

 

                                 Wójt Gminy Trzciana                                                                                                    

zaprasza 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie / Dz. U. z 2019 r. poz.688 ze. zm. / do składania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r.

§1.
    Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych Gminy Trzciana w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§2. Rodzaje zadań
   Cele wymienione w §1 będą realizowane poprzez zlecenie następujących rodzajów zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu:
1. Trening, szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych, organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży       i dorosłych na terenie Gminy  Trzciana.
2. Edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej, popularyzacja uczestnictwa w uprawianiu kultury fizycznej, aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego prowadząca do osiągnięcia wysokich wyników sportowych w wielu dyscyplinach sportowych ( grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna ), organizacja tej działalności na terenie Gminy  Trzciana.

§3.
    W ramach realizacji zadań wymienionych w §2 wspierane będą następujące przedsięwzięcia:
1. projekty, których przedmiotem jest integracja i rywalizacja sportowa dzieci,      młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Trzciana – zrzeszonych w klubach o zasięgu ogólnogminnym.                                                                                                            
2. przeprowadzenie rywalizacji drużyn z poszczególnych wsi Gminy w ramach rozgrywek o Puchar Wójta Gminy, w meczach piłki nożnej rozgrywanych na przełomie czerwca i lipca 2020 r.

3. prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie sekcji piłki nożnej.                                                  

 

 §4.
 Koszty związane z realizacją zadań pokrywane z dotacji to:
- zakup sprzętu sportowego,
- delegacje zbiorowe na zawody,
- ekwiwalenty sędziowskie,
- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,
- zakup nagród rzeczowych,
- opłaty startowe.

§5 Zasady przyznania dotacji

1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r.poz.688 ze zmianami)

2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

4.W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

5.Przyznana dotacja będzie przekazywana w ratach na rachunek bankowy, przeznaczony do operacji związanych z realizacją zadania.

6.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą, a oferentem, zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.Wójt Gminy Trzciana może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy i cofnąć dotację, w przypadku, gdy:

-rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

-podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

-zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,

-podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.

8.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Gminę Trzciana z wyżej wymienionych przyczyn, Gmina może zarezerwowane środki przeznaczyć na inna wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizacje zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.Dotacja nie będzie przyznana na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

§6. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
      Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem 35 000.00 zł. (słownie : trzydzieści pięć tysięcy złotych ). Wysokość środków w 2019r. wynosiła 30.000.00 zł.

§7. Termin i warunki realizacji zadania
    1.  W konkursie mogą być składane oferty wykonania zadań wymienionych w § 2 i §3 których realizacja rozpoczyna się w terminie od dnia 01 marca 2020r. i trwa do 31.12.2020r.

2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

 §8. Termin składania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 13 lutego 2020r. do godz.9.00 oferty na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Trzcianie lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy: 32-733 Trzciana 302,- /liczy się data wpływu/.
2. Oferty należy składać na drukach zgodnych ze wzorem Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057 ze zm.)

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
4. Nie zapewnia się przyznania dotacji w wysokości określonej w złożonej ofercie.

§9.  Tryb  i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert
      Wybór ofert i ogłoszenie wyników:
Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym w terminie do 18 lutego 2020r.
      Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
- merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
- zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy z realizacji zadania,
- doświadczenie oferenta w realizacji tego zadania, realność wykonania tego zadania,

- udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania.

§10.
Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
2. posiadania odrębnego rachunku bankowego,
3. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057 ze zm.)

 §11.
    Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Trzciana zlecając zadania publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności: stopnia realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowości  wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

 

Załączniki opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2018 r., poz. 2057.

Trzciana, dnia 21.01.2020r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: Tutaj

Trzciana, dnia 17.02.2020r.

 

Wprowadzenie: M.R.