powiększ tekst A A A

środa 22.01.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE - RELACJA

     W poniedziałek 20 stycznia 2020r. w sali „Arkadia" w Trzcianie odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe.

     Na zaproszenie organizatorów, tj. Wójta Gminy Trzciana- Cezarego Stawarza oraz Przewodniczącej Rady Gminy Trzciana- Renaty Paruch przybyło około 130 osób. Byli wśród nich radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, działacze społeczni, przedsiębiorcy, pracownicy urzędu gminy itd. Wśród zaproszonych gości byli także posłowie - Arkadiusz Mularczyk i Stanisław Bukowiec, Wicestarosta Powiatowy w Bochni - Ryszard Drożdżak, radni powiatowi: Wiesław Kukla, Józef Mroczek, Mariusz Zając, a także Prezes Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego- Tomasz Całka, Komendant Policji w Bochni - Jerzy Polczyk, Kierownik Policji w Trzcianie- Paweł Solarczyk.

     Przybyłych powitała Agnieszka Bębenek z Urzędu Gminy w Trzcianie, która poprowadziła też dalszą część spotkania. Na początku głos zabrał włodarz gminy - Wójt Cezary Stawarz. W swoim wystąpieniu podsumował rok 2019, który okazał się być niezwykle pracowitym i owocnym. Udało się pozyskać znaczną kwotę środków unijnych. Spłacono również 1,6 mln zł kredytów, co spowodowało spadek zadłużenia naszej giminy z 27% do 19%. To tylko namiastka informacji przekazanych przez Wójta Gminy Trzciana. Całe przemówienia, w którym podsumowano zrealizowane inwestycje, programy dla dzieci i młodzieży, współpracę z organizacjami lokalnymi itd., a także plany na rok 2020 można zobaczyć poniżej.

     Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Trzciana- Renata Paruch podziękowała wójtowi za ten rok pracy oraz zapewniła, że Rada Gminy Trzciana dołoży wszelkich starań, aby współpraca organów gminy przyczyniła się do rozwoju naszej małej ojczyzny.
Przemówienia wygłosili także: poseł Arkadiusz Mularczyk, poseł Stanisław Bukowiec oraz wicestarosta bocheński Ryszard Drożdżak, którzy pogratulowali Wójtowi Cezaremu Stawarzowi udanego 2019r. i życzyli kolejnych sukcesów w roku 2020.

     Po wystapieniu zaproszonych gości przyszła pora na część artystyczną, podczas której wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie oraz filii szkoły w Rupniowie. Piękne kolędy i pastorałki wykonał także zespół „Śpiewające gitary" z Trzciany.

Następnie rozpoczęła się biesiada przy świątecznych melodiach zespołu z „Expert" z Leszczyny.

 

RELACJA WIDEO:

Część 1: https://www.youtube.com/watch?v=CfKJU2pZM-8

Część 2: https://www.youtube.com/watch?v=ECJqFWJmqbc&t=1181s

 

PRZEMÓWIENIE WÓJTA GMINY TRZCIANA CEZAREGO STAWARZA:

1.Przywitanie

Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich Państwa na naszym drugim spotkaniu noworocznym. Cieszę się, że możemy się spotkać i porozmawiać o tym co udało się nam w ubiegłym roku zrealizować oraz o tym co jeszcze przed nami.

Pragnę jednak najpierw gorąco przywitać przybyłych na nasze spotkanie gości:

Witam serdecznie Pana Posła Arkadiusza Mularczyka
Serdecznie witam Pana Posła Stanisława Bukowca
Pragnę przywitać Pana Wicestarstę Ryszarda Drożdrzaka
Serdecznie witam Radnych Powiatowych: Pana Mariusza Zająca, Pana Wiesława Kuklę, Pana Józefa Mroczka,
Witam serdecznie Czcigodnych Księży na czele z Księdzem Proboszczem Władysławem Midurą
Pragnę przywitać Prezesa Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Pana Tomasza Całkę
Serdecznie witam Komendanta Policji w Bochni Jerzego Polczyka
Witam serdecznie Kierownika Policji w Trzcianie Pana Pawła Solarczyka
Witam Prezesa LGD Dolina Raby Krzysztofa Kwaterę

Witam Wójta Gminy Trzciana w latach 1995- 2018 Pana Józefa Nowaka,
Serdecznie witam radnych gminnych na czele z przewodniczącą rady gminy - Panią Renatą Paruch,
Witam pracowników Urzędu Gminy na czele z Panią Sekretarz - Panią Danutą Michniak-Dutkiewicz,
Witam przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z Komendantem Gminnym – Panem Stanisławem Piaseckim,
Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, sołtysów, Prezesów Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, kierowników jednostek podległych Urzędowi Gminy, przedsiębiorców, działaczy lokalnych.

2. Podsumowanie Roku:

Szanowni Państwo przejdę teraz do podsumowania pierwszego roku działalności Samorządu Gminy Trzciana.

Trzeba przyznać, że był to rok bardzo udany i obfity, głównie w realizację inwestycji: tych nowych wdrożonych do realizacji, kontynuowanych z poprzedniej kadencji oraz tych, na które pozyskaliśmy finansowanie ze środków zewnętrznych a także zadania realizowane przez województwo, powiat oraz czyn społeczny.

Cieszy fakt, że w pierwszym roku udało się zrealizować bardzo dużo inwestycji i pozyskać środki na kwotę ok. 18 mln zł. bez zaciągania nowych kredytów.

Ponadto udało się spłacić 1,6 mln zł. kredytów, co spowodowało spadek zadłużenia z 27 % do 19%.

1.Realizując nasz program wyborczy zwiększyliśmy ilość miejsc w przedszkolach i żłobkach oraz poprawiliśmy infrastrukturę poprzez utworzenie Klubu Dziecięcego ,, Maja" w Leszczynie kwota zadania 286 tyś zł z dotacji ze środków rządowych, 71 tyś zł środki z budżetu gminy.
2.Pozyskaliśmy dotację na utworzenie nowego Oddziału Przedszkolnego w Trzcianie i organizację zajęć dodatkowych w wys. 712 tyś zł wkład własny 140 tyś zł.
3.Pozyskaliśmy dotację na utworzenie Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w wys. 1,117 mln zł RPO WM, 333 tyś zł środki UG, co było niezwykle trudnym zadaniem. Nasz wniosek zajął pierwsze miejsce, okazał się lepszy niż wniosek AGH i Politechniki Krakowskiej oraz uzyskał więcej punktów niż Województwo Małopolskie. Dzięki realizacji tego zadania firmy będą mogły się lepiej rozwijać i zostawiać u nas więcej podatków co zwiększy dochody własne gminy.
4.W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców przywróciliśmy Posterunek Policji, który rozpoczął swoją działalność z dniem 25 listopada 73 tyś zł środki UG, 18 tyś zł - sponsorzy.
5.Pozyskaliśmy środki finansowe dla OSP w kwocie 860 tyś, zł. w tym nowy samochód dla OSP Trzciana.
6.Kolejnym zadaniem była modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (remont drogi gminnej Trzciana -Wołowiec oraz Rdzawa- Góry) 125 tyś zł środki z budżetu województwa , 125 tyś zł z budżetu gminy
7.W nowej kadencji samorządu akceptację Premiera zyskała inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe ,,Przebudowa Drogi Powiatowej w Kierlikówce" - 2,3 mln zł
8.Z tego samego Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy dotację na remont drogi Trzciana – Srokówka: 397 tyś zł FDS, 170 tyś zł środki UG
9.Wykonaliśmy modernizację dróg powodziowych 258 tyś zł MSWiA, 64 tyś zł środki UG : Łąkta Dolna – Półrolki, Kamionna – Polityczna, Ujazd - Zyznówka.
10.W nowej kadencji wykonaliśmy modernizację i wyposażenie placówek oświatowych naszej gminy tj.:
wymiana pieca w Szkole Kierlikówce- 45 000 zł
remont Szkoły w Leszczynie - 50 000 zł
remont Szkoły w Łąkcie Dolnej - 20 000 zl
wyposażenie kuchni w Szkole w Kamionnej - 65 000 zł
11.Poszerzyliśmy dowóz dzieci do szkół w szerszym wymiarze w tej samej kwocie, co w zeszłym roku - 110 000 zł
12.Ropoczęliśmy projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w wys. 118 tyś zł oraz projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Trzcianie 98 tyś zł.
13.Dużym osiągnięciem było przejęcie obiektów po byłym SKR w Trzcianie - o wartości 237 tyś zł
14.Zwiększyliśmy również powierzchnię mienia komunalnego o pow. 4,69 ha o wartości 140 tyś zł.
15.Na Fundusz Sołecki przeznaczyliśmy kwotę 63 300 zł
16.W ramach darowizny otrzymaliśmy samochód Skoda Fabia Kombi 13 000 zł
17.Na Orkiestrę Dętą w Leszczynie przeznaczyliśmy 10.000 zł

Ponadto:
18.Organizowaliśmy dzieciom czas wolny realizując programy: ,,Umiem Pływać", ,,Jeżdżę z głową", ,,Szkolny Klub Sportowy", ,,Super Ferie", ,,Półkolonie letnie", ,,Gminny Dzień Dziecka".
19.Wydaliśmy Gazetkę Gminną ,,Echo Gminy Trzciana" w celu lepszego przepływu informacji i komunikacji z mieszkańcami naszej gminy.
20.Zorganizowaliśmy I Dożynki gminne, w których wzięli udział przedstawiciele KGiG z poszczególnych sołectw oraz mieszkańcy naszej gminy, co przyczyniło się do integracji naszej społeczności.
21.W ciagu ostatniego roku powstały aż 4 Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich. Teraz już wszystkie sołectwa posiadają swoje koło.

Warto podkreślić że w naszej gminie jest wiele osób zaangażowanych w czyny społeczne które nie sposób zliczyć a o to niektóre z nich:

- Wykonanie placu przed Ośrodkiem Zdrowia o wartości prac 12 tyś zł, całość zadania wykonano w czynie społecznym.
- wykonanie parkingu przy Szkole w Kierlikówce w czynie społecznym oraz dzięki sponsorom
- wykonanie parkingu przy szkole w Kamionnej częściowo w czynie społecznym a częściowo z budżetu gminy
- nowe oblicze zyskał plac po starej szkole w Kamionnej o wartości 10 tyś zł w całości w czynie społecznym
- wykonanie dachu OSP Łąkta Dolna częściowo w czynie społecznym a częściowo z budżetu gminy.

Zadaniami rozpoczętymi w poprzedniej kadencji i realizowanymi obecnie jest:
- przebudowa Drogi Wojewódzkiej w Leszczynie - 1,1 mln zł
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łąkcie Dolnej, Leszczynie i Trzcianie- 2,6 mln zł
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Trzcianie 2,64 mln zł RPO , ok 2,81 mln zł środki UG
- oraz zakup samochodu dla ŚDS w Rdzawie 70 000 środki UG, 80 000 PFRON

Reasumując Gmina Trzciana idzie w bardzo dobrym kierunku wzrostowym a kolejny rok zapowiada się równie dobrze.

3.Plany na 2020 r. przedstawiają się następująco:

1. Realizacja drugiego etapu drogi powiatowej od zakrętów w Kierlikówce do Łąkty Górnej
2. Dalsza przebudowa Drogi Wojewódzkiej w Leszczynie
3. Wykonanie Inkbatora Przedsiębiorczości
4. Zaprojektowanie rozbudowy przedszkola w Łąkcie Dolnej
5. Zaprojektowanie przebudowy mostu w Kamionnej
6. Przebudowa drogi gminnej Trzciana -Srokówka
7. prace wykończeniowe budynku Urzędu Gminy
8. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kierlikówce, Łąkcie Dolnej, Trzcianie, Leszczynie i Ujeździe
9. Zaprojektowanie rozbudowy świetlicy oraz modernizacja OSP w Kamionnej
10. Rozbdowa oświetlenia przy drogach powiatowych
11. Zakup działki przy OSP w Leszcynie oraz adaptacja świetlicy dla koła gospodyń
12. Uzyskanie pozwolenia na budowę chodnika na Srokówkę oraz przewiązki ZPO w Trzcianie
13. Modernizacja Przedszkola w Trzcianie
14. Dalsze prace nad zaprojektowaniem oczyszczalni ścieków
15. Rozbudowa ujęcia i zbiorników wodnych w Kamionnej
16. Zaprojektowanie rozbudowy wodociągu i kanalizacji w Łąkcie Dolnej, Kierlikówce, Ujeździe i Trzcianie.
17. W tym roku przypadają 2 jubileusze:
jubileusz 25- lecia reaktywacji Gminy, który będziemy celebrować na święcie gminy oraz 20- lecie Klubu Sportowego Trzciana 2000, w związku z czym planowany jest turniej oraz zakup nawodnienia boiska sportowego w Rdzawie
18.Lista tych zadań zostanie rozszerzona w marcu, po przeliczeniu wolnych środków oraz po ewentualnych przyznanych dotacjach unijnych.

 

4. Urodzenia i zgony:

Miejscowość:

Kamionna:  urodzenia-13, zgony-11, liczba ludności w 2019r.- 894

Kierlikówka:  urodzenia-12, zgony-5, liczba ludności w 2019r.- 509

Leszczyna:  urodzenia-10,  zgony-8, liczba ludności w 2019r.- 843

Łąkta Dolna:  urodzenia-15, zgony-5,  liczba ludności w 2019r.- 1100

Rdzawa:  urodzenia- 4, zgony-1,  liczba ludności w 2019r.- 246

Trzciana:  urodzenia- 23,  zgony-12,  liczba ludności w 2019r. - 1646

Ujazd:  urodzenia-3,  zgony- 4, liczba ludności w 2019r.- 386

Razem: urodzenia- 80, zgony- 46, liczba ludności w 2019r.- 5624

 

5.Podziękowanie

Wracając jeszcze do inwestycji i zadań zrealizowanych w zeszłym roku pragnę teraz podziękować:

Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za przyznane dofinansowanie na drogi gminne powiatowe, na klub Malucha oraz pozostałe wsparcie naszej gminy.

Pani Minister Józefie Szczurek-Żelazko za wsparcie naszych inicjatyw w tym pozytywne zaopiniowanie wniosku do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie odznaczenia Ks Profesora Paciorka

Panu Arkadiuszowi Mularczykowi i Mariuszowi Zającowi za pomoc w przywróceniu Posterunku w Trzcianie

Panu Marszałkowi Tomaszowi Urynowiczowi oraz Stanisławowi Bukowcowi za przyznane dotacje na inkubator przedsiębiorczości przedszkole w Trzcianie i remizę w Kierlikówce Panu Tomaszowi Całce za pomoc w pozyskaniu środków dla straży z Funduszu Sprawiedliwości.

Panu Staroście Adamowi Korcie, Wice Staroście Ryszardowi Drożdżakowi Radnemu Powiatowemu Wiesławowi Kukla i Józefowi Mroczkowi za tak liczne inwestycje powiatowe na terenie naszej gminy.

Serdecznie dziękuję radnym gminnym za pracę na rzecz gminy i wypracowane kompromisy.

Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za dobrą współpracę z prośbą o dalsze owocne współdziałanie, strażakom za gotowość bojową i pomoc niesioną mieszkańcom,

Dyrektorom Szkół za codzienny trud prowadzenia swoich placówek,

Sołtysom za pracę z mieszkańcami oraz za zaangażowanie w rozwój swoich miejscowości, kierownikom jednostek podległych oraz lokalnym działaczom za pracę społeczno – kulturalną, a także przedsiębiorcom za ich codzienny trud prowadzenia działalności gospodarczej.

6.Życzenia

Szanowni Państwo z racji iż jesteśmy w okresie świąteczno-noworocznym, w Nowym Roku 2020 życzę wszystkim Państwu: dużo zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń oraz dobrej współpracy dla rozwoju naszej gminy Trzciana

Dziękuję za uwagę

zdjęcia i relacja wideo: Tadeusz Olszewski, wprowadzający: Agnieszka Bębenek