powiększ tekst A A A

sobota 22.02.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP W TRZCIANIE

 Statutowym obowiązkiem stowarzyszeń, a takim sa jednostki ochotniczych straży pożarnych, jest obywanie co roku walnych zebrań sprawozdawczych członków. Muszą się one odbyć w I kwartale danego roku.
 W gminie Trzciana jednostki OSP działają we wszystkich sołectwach. Tegoroczną kampanię sprawozdawczą w gminie zakończy OSP Ujazd swoim zebraniem w dniu 22 lutego 2020 roku. Tydzień wcześniej obradowali strażacy najstarszej jednostki w gminie, czyli OSP Trzciana, dla których rok 2020 jest rokiem jubileuszu 140-lecia istnienia.
 Zebranie sprawozdawcze OSP Trzciana w dniu 15 lutego 2020 roku odbyło się w świetlicy ich remizy i zgromadziło 30 członków tej jednostki oraz gości: posła Piotra Saka, Sekretarza Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Tadeusza Olszewskiego, mł. bryg. Pawła Matyasika - Naczelnika Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy PSP w Bochni, Wiceprezesa Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Tomasza Całkę, Wójta Gminy Trzciana - Cezarego Stawarza, Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie - Józefa Nowaka, Komendanta Gminnego w Trzcianie - Stanisława Piaseckiego, Kapelana Strażaków w Trzcianie - ks. Władysława Midurę. 
 Minuta ciszy uczczono pamięć zmarłego Druha – Mieczysława Widło. Potem zebranie przebiegało już według standardowego porządku obrad. Zgromadzeni wybrali przewodniczącym obrad – Krzysztofa Kąckiego, sekretarzem – Pawła Srokę; wybrali także trzyosobową komisję uchwał i wniosków oraz komisje mandatową. Najpierw zgromadzeni wysłuchali kilku sprawozdań: z działalności OSP Trzciana w roku 2019 (wygłosił Prezes - Krzysztof Kącki - obszerne fragmenty poniżej), z działalności drużyny młodzieżowej (opiekun - Stanisław Gutowski), sprawozdanie finansowe (Skarbnik -  Komisji Rewizyjnej
  Zanim rozpoczęło się zebranie zgromadzeni wysłuchali prelekcji pani Marty Wnęk z Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, która w prezentacji komputerowej przedstawiła założenia i sposoby realizacji projektu "Pociąg do Kariery".
  Tuż po rozpoczęciu zebrania i przyjęciu porządku obrad miała miejsce ceremonia wręczenia ryngrafów z podziękowaniami. Najpierw taki ryngraf z rąk Wójta Cezarego Stawarza otrzymał poseł Piotr Sak (to w podziękowaniu za pomoc przy pozyskaniu środków na zakup nowego samochodu i innego sprzętu dla tej jednostki, który był możliwy dzięki dotacji w wysokości 81.079,00zł otrzymanej w ramach Współfinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości), potem podobne podziękowanie Wójtowi Gminy Trzciana wręczył Prezes Zarządu OSP w Trzcianie Krzysztof Kącki. Dziękując za zaproszenie i podziękowania, poseł Piotr Sak, pochwalił Trzcianę za dobrze przygotowany wniosek i złożył jednostce życzenia pomyślnej realizacji dalszych planów. Podziękował także Wójt Cezary Stawarz (także jest strażakiem, członkiem OSP w Łąkcie Dolnej), który ocenił, że rok 2019 był rekordowy dla trzciańskiej jednostki w zakresie pozyskiwania sprzętu, a także wspomniał o kolejnych planach i życzył powodzenia w ich realizacji.
 Kolejny punkt zebrania to przyjęcie nowych członków. Chęć wstąpienia do OSP Trzciana wyrazili: Mariusz Stalmach i Jakub Grochowski. Uroczysta przysięgę na sztandar od obu kandydatów przyjął Naczelnik OSP Trzciana - Stanisław Gutowski.
Dalsza część zebrania przebiegała już zgodnie ze standardową procedurą zebrań. Zgromadzeni wysłuchali najpierw kilku sprawozdań: z działalności OSP Trzciana za 2019 rok (przedłożył Prezes Zarządu jednostki Krzysztof Kącki, obszerne fragmenty poniżej), z działalności drużyn młodzieżowych (opiekun Stanisław Gutowski), sprawozdania finansowego (skarbnik - Roman Bujak), Komisji Rewizyjnej (Grzegorz Brzegowy). Ten ostatni zawnioskował także o udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2019.
Zanim rozpoczęła się dyskusji przedstawiono jeszcze plan pracy OSP Trzciana na rok 2020 oraz plan finansowy. W tym planie dwa najważniejsze punkty to obchody 140-lecia OSP w Trzcianie oraz dalszy remont remizy.
W dyskusji, pełnej podziwu i uznania oraz gratulacji dla osiągnięć trzciańskiej jednostki głos zabrali prawie wszyscy zaproszeni goście. Chwalono trzciańskich strażaków za profesjonalizm w prowadzeniu działań, za duże zaangażowanie w pracach remontowych i szkoleniu, za ambitne plany i skuteczną ich realizację. Życzono także, aby udało się w pełny zrealizować dalsze plany.
Kolejna część zebrania to seria głosowań. Kolejnymi, jednogłośnymi uchwałami przyjęto sprawozdania, udzielono absolutorium, przyjęto plan pracy i plan finansowy na 2020 rok, zmiany formy składania sprawozdań finansowych (pełnej księgowości) oraz planu kont. Tą ostatnią sprawa zainteresował się poseł Piotr Sak, który obiecał interwencję w sprawie prowadzenia księgowości przez jednostki OSP, które uzyskują wysokie dotacje, co zmusza OSP do prowadzenia trudnej, pełnej księgowości.
 Dziękując gościom i druhom za przybycie i czynny udział w zebraniu Prezes OSP Krzysztof Kącki zachęcił do oglądania nowego sprzętu trzciańskiej jednostki i zaprosił na poczęstunek.

Sprawozdanie z działalności OSP w Trzcianie za rok 2019 (obszerne fragmenty)

Na dzień walnego zebrania OSP w Trzcianie liczy: 44 członków czynnych, 3 członków honorowych, 24 członków MDP. W minionym roku z naszych szeregów druh Mieczysław Widło odszedł na wieczną służbę do Pana, nikt nie wstąpił w nasze szeregi.
Jednostka Operacyjno Techniczna II kategorii liczy obecnie 30 członków, którzy posiadają odpowiednie wyszkolenie oraz badanie lekarskie; w tym 4 strażaków zawodowych, 14 druhów posiada szkolenie podstawowe, 14 druhów kurs ratownictwa technicznego, 5 druhów posiada kurs kierowców konserwatorów sprzętu, 8 druhów szkolenie dowódców, 2 druhów posiada kurs naczelników, 17druhów posiada kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej, 4 druhów posiada kurs przyjmowania śmigłowców LPR, 2 druhów posiada kurs pilarzy, 6 kierowców posiada uprawnienia do kierowania samochodów uprzywilejowanych, ponadto 4 druhów posiada badania lekarskie i kursy wg programu z 1994 roku.
Zarząd zebrał się w minionym roku 12 razy, odbyło się również 13 spotkań ogółu strażaków W roku 2019 wyjeżdżaliśmy do 40 akcji; w tym 8 razy poza teren gminy do: Łąkty Górnej, Łapanowa, Bochni, Ćichawki, Niedar, Ubrzeży, Wieruszyc i Muchówki. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 9 razy, do wypadków 4 razy, do działań podczas wichur 12 razy, zabezpieczenie rejony operacyjnego powiatu 1 raz, usuwania gniazd os i szerszeni 6 razy, podtopienia 2 razy, inne zagrożenia miejscowe 11; w tym usuwanie plam oleju, pompowanie studni i zabezpieczenie lądowiska LPR, poszukiwanie osób zaginionych. Do najcięższych należała całodobowa akcja usuwania skutków marcowej wichury. /.../ Dwukrotnie zostaliśmy również wezwani do Remizy PSP na operacyjne zabezpieczenie powiatu podczas nawałnicy na północy powiatu bocheńskiego i ćwiczeń jednostek KSRG. Duża grupa strażaków zawsze niezawodnie przybywa na głos syreny do remizy. Do bardziej aktywnych należą: Jakub Kącki, Tomasz Grabowski, Gargul Jarosław, Kącki Krzysztof, Karol Palonek, Karol Judka, Gutowski Stanisław, Kołodziej Kazimierz, Mordarski Mirosław.
W minionym roku szkolenie ukończyło 3 druhów w zakresie szkolenia podstawowego, 1 dowódców, 1 kierowców konserwatorów sprzętu i 4 druhów kurs kierowania ruchem drogowym.
Wydział Operacyjny Komendy Powiatowej przeprowadził jedną kontrolę. Ocena naszego stopnia przygotowania do akcji i ćwiczeń założenia taktycznego przez zespół kontrolujący była bardzo pozytywna, otrzymaliśmy ocenę bardzo dobry. Przeprowadzono również przegląd techniczny sprzętu.
Zawody gminne rozegrane w Rdzawie przyniosły nam sukces w postaci I miejsca i głównej nagrody w postaci piły Sthil. W zawodach powiatowych zajęliśmy 4 miejsce z najlepszym czasem uzyskanym w historii naszych startów w zawodach powiatowych. Drużyna startowała w składzie:
Bujak Patryk, Grabowski Daniel, Grabowski Tomasz, Gutowski Daniel, Kącki Jakub, Mordarski Mirosław, Zabzdyr Hubert, Zabzdyr Szymon. Dowódcą drużyny i jednocześnie trenerem był druh Mirosław Mordarski, który staną na wysokości zadania przygotowując drużynę do sukcesu.
W trakcie zeszłorocznego zebrania zgłaszaliśmy wójtowi gminy potrzebę remontu naszego lekkiego samochodu Fiata Ducato. Okazało się w ciągu roku pojawiła się możliwość pozyskania nowego samochodu. Po wstępnych rozmowach Wójt Gminy Cezary Stawarz poparł naszą inicjatywę składając wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości i intensywnie zabiegał o jego pozytywne rozpatrzenie. Ku naszemu wielkiemu zadowoleniu okazało się że dzięki decyzji Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry otrzymaliśmy z Funduszu Sprawiedliwości czterysta tysięcy złotych na zakup nowego samochodu. Umowę na zakup samochodu i sprzętu 10 października wręczyli w Tarnowie Wójtowi Gminy: poseł Solidarnej Polski Piotr Sak i pani marszałek województwa małopolskiego - Marta Malec-Lech. Dziękuję tutaj również panom Janowi Dudkowi, Andrzejowi Kąckiemu i Kazimierzowi Kołodziejowi za czynienie intensywnych starań o jego poparcie. W połowie grudnia odebraliśmy nowy lekki samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Iveco Dayli z zbiornikiem wody i motopompą Tochatsu.
Staramy się również propagować bezpieczeństwo i ruch strażacki wśród mieszkańców. Wystartowaliśmy w programie PZU „Pomoc To Moc" realizując projekt z zakresu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w swojej lokalnej społeczności. Koordynatorem projektu został druh Maciej Kłósek. Udało nam się zakupić defibrylator treningowy, oraz fantomy do pokazów i ćwiczeń. Druhowie Kłósek Maciej i Kazimierz Kołodziej oraz Jarosław Gargul przeprowadzili 6 szkoleń z zakresy pomocy przedmedycznej pośród mieszkańców gminy i szkołach
W kalendarz naszych naszych działań weszły też pomoc w współorganizowaniu Gminnego Dnia Dziecka, organizacja Gminnych Zawodów Strzeleckich OSP, zabezpieczenie wyścigu kolarskiego, którego trasa przebiega od kilku lat przez naszą miejscowość Uczestniczyliśmy również w pikniku charytatywnym zorganizowanym przez OSP Leszczyna. /.../ Wierni ponad wiekowej już tradycji w okresie świat wielkanocnych pełnimy honorową wartę przy Grobie Pańskim. Na Tę okazję wyjmujemy hełmy strażackie z przełomu 19 i 20 wieku które są pamiątką spuścizną po naszych poprzednikach i były z druhami od zawsze. Hełmy te są pieczołowicie przechowywane i konserwowane przez druha Henryka Cempurę. /.../ Współuczestniczymy też w innych uroczystościach kościelnych. Zabezpieczamy trasę i kierujemy ruchem podczas procesji Bożego Ciała i Drogi Krzyżowej przez naszą miejscowość. Od kilku lat kierujemy ruchem przy cmentarzu podczas Wszystkich Świętych./.../ Uczestniczyliśmy też w mszy z okazji patrona strażaków - św. Floriana. W Zaduszki podczas Mszy św. za zmarłych strażaków wspominamy tych, którzy już odeszli na wieczną służbę. Współuczestniczymy też w innych uroczystościach kościelnych. Zabezpieczamy trasę i kierujemy ruchem podczas procesji Bożego Ciała i Drogi Krzyżowej przez naszą miejscowość. W minionym roku mieliśmy zaszczyt asystować w trakcie nawiedzenia naszej parafii przez relikwie św Jana Pawła II. Było to dla nas wielkie przeżycie. Dziękuję druhom za liczny udział w uroczystości. /.../
Na prośbę pana Zygmunta Stawarza z którego inicjatywy powiększony został parkingu przed ośrodkiem zdrowia przepracowaliśmy kilkanaście godzin przy porządkowaniu i pracach ziemnych . Prace te koordynował sołtys Trzciany druh Kazimierz Kołodziej. Nadmienię, że sporą część prac i materiałów sfinansował pan Zygmunt Stawarz.
Zakup samochodu niejako wymusił remont i przeróbkę naszego garażu, gdyż ten się w nim nie mieścił. Dzięki dużemu wkładowi pracy druhów przez kilkanaście wieczorów udało nam się powiększyć garaż przez wyburzenie ściany i przeróbkę schodów. Remont ten prowadzony w większości z własnych środków jest już na ukończeniu. Szczególnie pragnę tutaj podziękować druhom Januszowi Szczurowi i Jarosławowi Gargulowi, którzy inicjowali większość prac użyczając do tego swój sprzęt budowlany. W działaniach tych i pracach tych szczególnie wyróżnili się: Janusz Szczur, Jarosław Gargul, Roman Bujak, Maciej Kłósek, Śliwa Grzegorz, Karol Palonek, Jakub Kącki,Tomasz Grabowski, Karol Judka, Grzegorz Brzegowy, Karol Palonek,Andrzej Kącki, ,Mirosław Mordarski, Marek Judka, Kazimierz Kołodziej, Henryk Cempura, Bujak Patryk, Adrian Adamczyk. Ich pomysły, zaangażowanie,ciężka praca pomagają nam w sprawnym funkcjonowaniu i rozwoju jednostki. Dziękuję druhowi Krzysztofowi Kłóskowi za prace przy modernizacji zabudowy naszego samochodu Mercedesa. Z własnej inicjatywy i za własne środki zmodernizował skrytki i zamocowanie sprzętu dzięki czemu jest lepiej dostępny i więcej można go umieścić na naszym samochodzie. Dziękuję mieszkańcom Trzciany za ofiarność podczas rozprowadzania Kalendarzy Strażackich. Zebrane środki w całości przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia i sprzętu.
Wszystkie te działania były możliwe dzięki spontanicznej pomocy mieszkańców naszej miejscowości. Bez ich wkładu wszystkie te prace przekroczyły by nasze możliwości finansowe. Dziękuje również Mariuszowi Stalmachowi za wsparcie finansowe, Józefowi Pijanowskiemu za pomoc w pracach budowlanych, Dawidowi Balickiemu za bezinteresowne dostarczanie samochodów samochodów zarówno tych docięcia na szkoleniach i pokazach jak i tych do transportu, Janowi Łąckiemu i jego synom za prace tynkarskie wraz z materiałami, Piotrowi Osikowiczowi za prace wykończeniowe przy szpachlowaniu, Konradowi Madejowi za za sponsorowanie drzwi do remizy, Józefowi Krawczykowi za darmowe użyczenie sprzętu i materiały, Józefowi Stańdzie za prace stolarskie, Adamowi Stańdzie za wsparcie żywnościowe.
Jest nam bardzo miło że dzisiaj znajdują się tacy ludzie którzy doceniają naszą pracę. Dziękujemy i doceniamy każdy nawet najdrobniejszy gest pomocy. Służymy społeczeństwu bezinteresownie i każdy gest pomocy dla naszym dziań to również pomoc dla mieszkańców naszej miejscowości.
Rok 2019 należał także do szczególnie udanych pod względem remontów i zakupów. Dzięki pozyskaniu środków Ministerstw Sprawiedliwości, Urzędu Gminy, WFOŚiGW program „Bezpieczny Strażak", Starostwa Powiatowego w Bochni, Komendy Głównej PSP - środki KSRG , MSWiA program „5000 +", PZU program „Pomoc to Moc", udało nam pozyskać następujący sprzęt i wyposażenie:
- ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości: lekki samochód ratowniczo gaśniczy IVECO Daily i zestaw ratowniczych poduszek wysokociśnieniowych;
- ze środków Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego w Bochni, Komendy Głównej PSP środki KSRG i środków własnych: dwa aparaty powietrzne, - ze środków WFOŚiGW - program „Bezpieczny Strażak, Urzędu Gminy i środków własnych: trzy komplety umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka
- ze środków MSWiA - program „5000 +" i środków własnych: - 10 kompletów ubrań treningowych MDP, dwie hydronetki, kompletne wyposażenie walizki PSP R1;
- ze środków Starostwa Powiatowego w Bochni: 10 kompletów ubrań treningowych MDP;
- e środków PZU - program „Pomoc to Moc": defibrylator treningowy, komplet fantomów treningowych, elektrody treningowe do defibrylatora. W minionym roku ze środków własnych zakupiliśmy: 2 mundury koszarowe, 3 mundury wyjściowe, 3 czapki wyjściowe, 4 koszule, 3 koszulki polo oraz przeprowadziliśmy remont i przebudowę garażu.
W planach zakupów i inwestycji na rok 2020 znajdują się następujące sprawy: drabina nasadkowa, parawan, zestaw mgłowy do gaszenia kominów, węże gaśnicze W-52, baterie do latarek, mundur specjalny, buty dla pocztu sztandarowego, mundury koszarowe, mundury wyjściowe.
Pilnego remontu malowania wymaga klatka schodowa i kuchnia. Remont garaży i wymiana instalacji nie zlikwidowała ciasnoty w garażu. Rozbudowa, przebudowa remizy planowana była po przeprowadzeniu się biblioteki do nowego budynku. Dlatego musimy z radnymi i Wójtem Gminy wypracować koncepcje rozwoju, która była by do akceptowania dla budżetu gminy a jednocześnie zaspokajała by nasze potrzeby.
Wszystkim druhom dziękuję za ciężką pracę w minionym roku, za to że zawsze jesteście w komplecie, za profesjonalizm i zaangażowanie podczas akcji, dajemy sobie radę podczas najcięższych działań. Jest to możliwe dzięki waszej ciężkiej pracy, dzięki waszemu zaangażowaniu, dzięki temu, że pomoc innym stała się waszą pasją poniekąd sensem waszego życia. Dziękuję naszemu dobremu duchowi - opiekunowi z ramienia Urzędu Gminy panu Jerzemu Dudkowi. To on czuwa nad naszymi dokumentami ubezpieczeniem, badaniami, przeglądami sprzętu, pomaga wypełniać wnioski i robi to bezinteresownie, bardzo profesjonalnie. Pomaga on z wielką pasją strażakom z całej Gminy. Dziękuję kapelanowi Ks. Władysławowi Midurze za owocną współpracę i wsparcie duchowe. Dziękuję Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP Józefowi Nowakowi za długoletnią współpracę wspieranie. Wspólnie kładliśmy podwaliny pod sukces naszej jednostki. Serdeczne dziękuję Komendantowi Gminnemu za dobrą współpracę. Pragnę wspomnieć tutaj o bardzo dobrej współpracy ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej, za co składam podziękowania na ręce ich przedstawiciela. Panu Wójtowi Cezaremu Stawarzowi dziękuję za spontaniczne żywiołowe reagowanie na nasze potrzeby za to, że chce się wsłuchiwać w nasz głos i jest skuteczny w realizacji zobowiązań. Dziękuję.

Fotogaleria>>>

Zdjęcia, relacja, wprowadzenie: Tadeusz Olszewski.