powiększ tekst A A A

środa 01.04.2020

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

RELACJA Z XIII SESJI RADY GMINY TRZCIANA

 

       XIII sesja Rady Gminy Trzciana odbyła się w dniu 25 marca br. w Świetlicy Gminnej w Trzcianie przy udziale 13 radnych, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności zalecanych w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju.

Po rozpoczęciu obrad i powitaniu obecnych na Sesji: Wójta Gminy Trzciana, pani Skarbnik, pani Mecenas, Radnych Gminy Trzciana oraz obsługi technicznej - Przewodnicząca Rady Gminy Pani Renata Paruch przeszła do kolejnych punktów obrad, w których następowało podejmowanie uchwał.

Podczas sesji przyjęte zostały uchwały dotyczące następujących spraw:

- ustalono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

- wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Trzciana zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,16 ha położonej w miejscowości Kamionna na cele realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury - magazyn obecnej świetlicy gminnej.

- zatwierdzono zmiany „Planów odnowy” dla miejscowości Kamionna, Leszczyna, Łąkta Dolna i Trzciana . Aktualizacja w/w planów wynikła z konieczności dostosowania tych dokumentów do nowych potrzeb społeczności lokalnych oraz wymogów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich celem umożliwienia aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji przewidzianych w tych planach.

- przyjęto zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2020r.i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020r. Zmiany budżetu to zwiększenie planu dochodów o kwotę 534. 311 zł i planu wydatków o kwotę 2.155.195 zł.

 - dokonano zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Maja” w Leszczynie oraz ustalono maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie. Przyjęte zmiany mają na celu zapewnienie szerszej dostępności usług świadczonych przez Gminny Klub Dziecięcy „Maja” w Leszczynie  - proponuje się wprowadzenie tzw. „karnetów” umożliwiających pozostawienie dziecka w Klubie do 10 lub do 20 godzin w miesiącu. Skorzystanie z opieki w ramach karnetu będzie możliwe tylko wtedy, gdy grupa dzieci uczęszczających na stałe do Klubu w danym dniu nie jest pełna. W przypadku braku możliwości wykorzystania karnetu z powodu braku wolnych miejsc  w Klubie, termin wykorzystania karnetu będzie mógł zostać wydłużony. Decyzję w tym zakresie podejmować będzie kierownik Klubu na pisemny wniosek rodzica/opiekuna. Karnety rozliczane będą za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Klubie.

- przyjęto plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie gm. Trzciana - zgodnie z uregulowaniami prawnymi podjęcie tej uchwały zagwarantuje stały nadzór nad podmiotami sprawującymi opiekę nad dziećmi i prawidłowe wykonywanie zadań klubów dziecięcych, żłobków i dziennych opiekunów.

- dokonano zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków 
i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i obliczania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gm. Trzciana.
Z dniem 1 stycznia 2018r. uchylono przepis ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela przyznający prawo do dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. Wnioskiem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej Wójt zobowiązany został do przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i obliczania, celem dostosowania go do obowiązujących regulacji prawa w zakresie dodatku mieszkaniowego.

- wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Trzciana znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy.Przedmiotem porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Trzciana a Miastem Nowy Sącz będzie:
1. Pełnienie dyżuru przez osoby odpowiedzialne za przyjęcie osób do hostelu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
2. Udzielenie niezbędnej pomocy w zakresie specjalistycznych usług, m.in. psychologicznych, prawnych i socjalnych osobom przyjętym do hostelu. Gmina Trzciana uczestniczyć będzie w kosztach realizacji w/w. zadań.

- przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzciana na 2020r. Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

- wyrażono zamiar likwidacji Gminnej Świetlicy w Trzcianie oraz jej filii z dniem 31 października 2020r. Przyczyną likwidacji jest zamiar powierzenia zadań świetlicy nowo tworzonej instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie i prowadzenie jednej instytucji kultury, zapewniającej szersze spektrum działania na forum lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu świetlic w poszczególnych wsiach.

- podjęto decyzję o utworzeniu z dniem 1 listopada 2020r. samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie z siedzibą w Trzcianie i nadania jej statutu.

- przyjęto Plan Pracy Rady Gminy na 2020r.

Zebrani zapoznali się ponadto z informacją złożoną przez Wójta p. Cezarego Stawarza odnośnie obecnej sytuacji epidemicznej i działaniami podjętymi w tym zakresie na terenie naszej gminy. Przed zamknięciem obrad Przewodnicząca Rady Gminy p. Renata Paruch  zaapelowała do mieszkańców o pozostanie w domach i bezwzględne stosowanie się do zaleceń i wytycznych Ministerstwa Zdrowia, a także o zgłaszanie osób, które wymagają pomocy lub innego wsparcia w tym trudnym czasie do sołtysów, GOPS-u lub innych instytucji gminnych.

Treść przyjętych uchwał - w BIP.

 

Wprowadzenie: M.R.