powiększ tekst A A A

wtorek 07.04.2020

Kategoria
Pozostałe informacje

ARiMR - Mała i duża modernizacja

Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie nabory na zadania związane z modernizacją gospodarstw rolnych oraz restrukturyzacją małych gospodarstw. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o rozwiązaniach przyjętych przez ARiMR, w związku z naborami prowadzonymi w stanie epidemii.

 

 

▶️▶️ Zapoznaj się ze zmianami i sprawdź, jak w stanie epidemii skutecznie złożyć wniosek.
➡️✅ O nowej funkcjonalności w biznesplanie (narzędzie samoliczące) i innych zmianach we wniosku o modernizację gospodarstw obszar d i sposobach złożenia wniosku z uproszczeniami związanymi z potwierdzeniem dokumentów dowiesz się stąd: https://link.do/Hvkzr
➡️✅ Informacje o premii na restrukturyzację małego gospodarstwa i dlaczego warto złożyć wniosek przez platformę ePUAP znajdziesz tutaj: https://link.do/179IN

▶️▶️ NABÓR: Modernizacja gospodarstw rolnych obszar d

ARiMR apeluje o składanie wniosków przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej i odstępowanie, w miarę możliwości, od osobistego składania wniosków w OR lub BP.
Ze względu na fakt, iż na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników składanie wniosków osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji (a w przypadku osób wspólnie wnioskujących w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym, jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, takie wnioski składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw), lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej OR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji odbywać się będzie w ramach naboru prowadzonego w dniach od 31 marca 2020 r. do 29 maja 2020 r. jedynie poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów.
W związku z powyższymi utrudnieniami spowodowanymi stanem zagrożenia epidemicznego, zachęcamy do składania wniosków przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego i odstępowanie, w miarę możliwości, od osobistego składania wniosków w OR lub BP.
ARiMR przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy uwzględni wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy, które zostaną nadane przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w terminie od 31 marca 2020 r. do 29 maja 2020 r. i wpłyną do Agencji w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu zakończenia naboru.

Zachęcamy również do podawania we wniosku numerów telefonów oraz adresów e-mail i wyrażania zgody na ich wykorzystanie poprzez zaznaczanie na Wniosku o przyznanie pomocy pól w sekcji VII B. „Zgoda podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na przetwarzanie danych osobowych” oraz sekcji VII C. „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych” (jeśli podmiot działa przez pełnomocnika) celem ułatwienia i przyspieszenia kontaktu w sprawach dotyczących złożonego wniosku.
Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy powinien upewnić się, że jest on składany w odpowiednim terminie, tj. od 31.03.2020 r. do 29.05.2020 r., na właściwym formularzu (wersja PROW 2014-2020_4.1.3/20/08) oraz, że zostały wypełnione pozycje dotyczące danych podmiotu ubiegającego się o pomoc w części II wniosku, w tym: pole 1.1 Numer identyfikacyjny, a w przypadku braku posiadania numeru identyfikacyjnego - dołączony został oryginał Wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub jego kopia oraz sekcja 4 Adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.
Uwaga. W stosunku do poprzedniego naboru wniosków nastąpiła zmiana dotycząca numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, który należy podać ubiegając się o wsparcie.
▶️▶️ Nowe funkcjonalności w biznesplanie
Od naboru wniosków w 2020 r. w obszarze D w udostępnionym biznesplanie wprowadzona została możliwość importu danych dotyczących działek ewidencyjnych, upraw na działkach ewidencyjnych. Import ww. danych może być dokonywany przez osobę sporządzającą biznesplan z plików csv wygenerowanych z aplikacji eWniosekPlus po sporządzeniu wniosku o płatności obszarowe za 2020 rok. Zaimportowane dane będą wykorzystane następnie do zautomatyzowania określenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa uwzględniając wskazane w rozporządzeniu wykonawczym warunki w tym zakresie. Nowa funkcjonalność biznesplanu zapewniona jest, jako „narzędzie samoliczące”, tj. czynności związane z importem wygenerowanych danych do arkuszy „Działki” oraz „Uprawy” zostaną wykonane automatycznie, po wykonaniu przez użytkowników określonych czynności opisanych szczegółowo w Instrukcji wypełniania biznesplanu, w której zawarto również inne szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian i sposobu obsługi dokumentu umożliwiającego skorzystanie z jego NOWYCH funkcjonalności.

▶️▶️ NABÓR: Restrukturyzacja małych gospodarstw

W związku z sytuacją epidemiczną kraju ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw we wszystkich placówkach ARiMR, pracują one bez kontaktu z interesantami. Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówek Agencji.
Przypominamy również o możliwości przekazywania dokumentacji do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez platformę ePUAP. W tym przypadku prosimy o zeskanowanie podpisanej dokumentacji i przesłanie jej na adres skrzynki ePUAP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Informacje jak założyć profil zaufany i jak z niego korzystać znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Szczegóły dotyczące podpisywania dokumentu elektronicznie dostępne są pod adresem: www.gov.pl/…/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-po…
Adresy skrytek ePUAP (dla osób, które posiadają Profil Zaufany) - dostępne są tutaj.
Numery telefonów i adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówek Agencji lub na stronie – tutaj
We wszystkich jednostkach organizacyjnych Agencji udostępnione zostały wrzutnie lub urny, w których można zostawić dokumenty, wnioski, czy oświadczenia bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

 

Wprowadzenie: M.R.