powiększ tekst A A A

środa 23.11.2022

Kategoria
Pozostałe informacje

Wałęsające się psy

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców gminy  w sprawie wałęsających  się psów, Wójt Gminy Trzciana  przypomina  i informuje, iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020r.poz. 638 ze zmn.) i zapisami   w art. 10a ww. ustawy zabronione jest puszczanie psów luzem z zagrody, posesji bez możliwości ich kontroli i  bez oznakowania  umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna psa jak, również  regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, który zobowiązuje osoby utrzymujące psy do sprawowania opieki na tymi zwierzętami w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia. Mając przede wszystkim na  uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej zagrody (posesji).

W związku z powyższym ponownie przypominamy wszystkim właścicielom o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności do: 
- s
kutecznego i stałego dozoru nad psami i innymi zwierzętami  domowymi, 
- prowadzenia psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu;
- nie wprowadzania psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za  wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
- zabezpieczenia posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
-  nie wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci.

 

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie:

- zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy jest agresywne, atakuje),
- zwierzę przebywa w miejscu publicznym (np. ulica, przystanek autobusowy i tp.),
- zwierzę jest ranne,

fakt ten należy zgłosić telefonicznie na nr tel.14 6484433 lub osobiście do Urzędu Gminy w Trzcianie.

Przekazując zgłoszenie należy podać: swoje dane osobowe, nr telefonu kontaktowego, a także miejsce przebywania zwierzęcia.

Jeżeli właściciel odłowionego psa zostanie ustalony – wówczas ponosi on koszty za czas pobytu zwierzęcia w schronisku.

Właściciele psów powinni mieć również świadomość, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art.431), w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

Informujemy, również, iż zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt:
„Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.   Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.   Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.”

Nie przestrzeganie powyżej wymienionych zasad będzie zgłaszane na policję. Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń § 1 i 2 (Dz.U.z 2021r. poz. 281)  ,,Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany, a w przypadku, gdy zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia   i zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

 

 

 

Wprowadzenie: M.R.