powiększ tekst A A A

poniedziałek 31.12.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

III SESJA RADY GMINY TRZCIANA -RELACJA

W ostatni piątek, tj. 28 grudnia 2018r. odbyła się III sesja Rady Gminy Trzciana. Radni podjęli uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmiany budżetu gminy na 2018r. Przyjęto także budżet Gminy Trzciana na 2019r. oraz podjęto pięć zasadniczych uchwał wprowadzających modyfikacje w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Na sesji obecny był radny Województwa Małopolskiego- Stanisław Bukowiec. Pogratulował wyboru nowym radnym oraz przedstawił najważniejsze zadania, które przy współpracy z Wójtem Gminy Trzciana Cezarym Stawarzem, zamierza wspierać w rozpoczętej kadencji. Są to:
- modernizacja dróg wojewódzkich w naszej gminie i w całym powiecie wraz z poprawą bezpieczeństwa na tych drogach,
- pozyskiwanie środków na wsparcie oświaty i wychowania przedszkolnego,
- zwiększenie środków w ramach programu „Małopolskie remizy",
- zwiększenie budżetu na wsparcie działalności i aktywizacji osób starszych, a także na remonty i konserwację zabytków.

W dalszej części informację o działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz.

Następnie Rada Gminy Trzciana przyjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019r. oraz zmiany budżetu Gminy na 2018r. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na nowy rok, radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie budżetu Gminy Trzciana na 2019r.

Kolejną istotną kwestią, która w znaczący sposób zdominowała obrady było podjęcie pięciu uchwał w sprawie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Radni po dogłębnym zredagowaniu tematu przez Stanisława Kowalczyka- Kierownika Referatu Infrastruktury, Spraw Komunalnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG w Trzcianie, podjęli uchwały w następujących sprawach:
a) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
b) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana,
c)wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szersze wyjaśnienia na temat zmian w systemie, które będą obowiązywać od nowego roku przedstawione zostały w odrębnym materiale, które znajdziecie Państwo tutaj:

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

W kontekście gospodarki odpadami komunalnymi o głos poprosił były Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak. Odniósł się on do kampanii wyborczej, w której, jak twierdził posądzano go niesłusznie o zmowę cenową z firmą wywożącą odpady. Apelował do radnych i obecnego wójta o sprostowanie tych pomówień oraz prosił go o wyrażanie własnego zdania na temat omawianego tematu - śmieci. W odpowiedzi, Wójt Cezary Stawarz zaprzeczył jakoby on głosił takie oszczerstwa w swojej kampanii wyborczej. Dodał, że wypracowane wspólnie z pracownikami i radnymi rozwiązania uważa za sukces, który pozwolił na tą chwilę obniżyć koszty związne z gospodarką śmieciową. Podkreślił także, że wprowadzony program zmian w systemie jest warunkowy i jeżeli mieszkańcy nie będą należycie segregować śmieci, to z pewnością w kolejnym roku ceny wzrosną.

W dalszej części obrad Radni przyjęli plany pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy. Przewodnicząca Renata Paruch przekazała informację, że do komisarza wyborczego w Tarnowie zostało skierowane pismo w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Kukli. Jego nagłą śmierć uczczono minutą ciszy.

Nadszedł czas na zapytania i wnioski. Głos zabrał mieszkaniec Łąkty Dolnej- Tomasz Babral. Skierował do Wójta Cezarego Stawarza trzy pytania. Pierwsze z nich dotyczyło posługiwania się hasłem "stop likwidacji szkół", w momencie, gdy żadna szkoła nie miała być likwidowana. Drugie pytanie odnosiło się do rozbudowy Urzędu Gminy. Dlaczego w kampanii twierdzono, że ta inwestycja generuje za duże koszty? Czy wójt posiadał jakiś wyliczenia i dokumenty na potwierdzenie tej tezy? Trzecia kwestia dotyczyła hasła: „praca ponad podziałami" oraz sytuacji podziału mieszkańców w Kamionnej. Kończąc swoją wypowiedź Pan Tomasz Babral złożył życzenia noworoczne wójtowi, radnym i wszystkim obecnym na sesji.
W odpowiedzi na pytania zadane przez Pana Tomasza Babrala, Wójt Cezary Stawarz stwierdził, że hasło „stop likwidacji szkół" odnosiło się do sytuacji szkoły w Rdzawie, która ostatecznie zakończyła swoją działalność. Dodał, że aby uniknąć tego typu zdarzeń należy zacząć od przedszkoli oraz działać tak, by było w nich jak najwięcej dzieci. Odnosząc się do tematu rozbudowy, wójt stwierdził, że gdyby przesunięto termin wyboru wykonawcy prac na czas po wyborach, ceny ofert mogłyby być niższe. Jeżeli chodzi o sytuację w Kamionnej, wójt Cezary Stawarz podkreślił, że prowadził kampanię pozytywną w stosunku do każdego komitetu.

Po zakończonej sesji wójt, radni, sołtysi, pracownicy i zaproszeni goście połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenie.

Wszystkie uchwały Rady Gminy Trzciana podjęte na III sesji będą dostępne w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Trzcianie.

Transmisja obrad z III sesji Rady Gminy Trzciana 

zdjęcia: Agnieszka Bębenek i Tadeusz Olszewski, wprowadzający: A.B.