powiększ tekst A A A

piątek 21.12.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

RG.0002.3.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję III Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019r.
5. Uchwalenie budżetu Gminy Trzciana na 2019r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy na 2018r.;
b/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
c/ zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana;
d/ wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
e/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Przyjęcie planów pracy Komisji i Rady Gminy.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.

 


Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Renata Paruch

 

 

Otrzymują:
1. Radni Gminy Trzciana.
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm./ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
2. Sołtysi.
3. Zaproszeni goście.

 

Wprowadzenie: M.R.