powiększ tekst A A A

Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE PROMOCJI l ROZWOJU LOKALNEGO GMINY TRZCIANA

W listopadzie 1999 roku 17 mieszkańców gminy utworzyło Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionalnego Gminy Trzciana. Powołano wtedy trzyosobowy Komitet Założycielski, który zajął się sprawą rejestracji stowarzyszenia.  W pierwszym walnym zebraniu członków stowarzyszenia, wśród których są m.in. wójt gminy Józef Nowak i sekretarz gminy Danuta Michniak-Dutkiewicz, wzięła w nim udział Renata Duda - kierowniczka zespołu, który opracował strategię rozwoju Gminy Trzciana. Można ją uznać za matkę chrzestną tego stowarzyszenia, gdyż to właśnie ona wykazywała władzom gminy potrzebę istnienia takiej organizacji i bardzo dużo pomogła w opracowaniu statutu. Stowarzyszenie zarejestrowano w 2001 roku.
Już sama nazwa wskazuje na główne cele organizacji. W przyjętym statucie zapisano podstawowe cele SPiRR: wspieranie rozwoju produkcji rolniczej, agroturystyki, drobnej przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury i pozyskiwanie inwestorów. Chcą to osiągnąć m. in. poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, zbieranie i przekazywanie informacji gospodarczych, propagowanie różnych form samopomocy społecznej, przeciwdziałanie bezrobociu i promowanie gminy.
W realizacji celów i zadań stowarzyszenie opierać się będzie na pracy społecznej członków. Teraz Komitet Założycielski, do którego wybrano: Danutę Michniak-Dutkiewicz, Antoniego Wołowca i Piotra Legienia i już zapisani do stowarzyszenia mieszkańcy gminy muszą przekonać do wstąpienia do organizacji swoich sąsiadów i znajomych.

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KAMIONNA

27 lutego 2003 roku, z inicjatywy społeczności wiejskiej, zorganizowano w Kamionnej zebranie, podczas którego założono Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna. Grupa inicjatywna przygotowała projekt statutu i rozpoczęła starania o rejestrację organizacji. Stało się to faktem 8 maja 2003 roku. Podstawowym celem organizacji stało się założenie i prowadzenie szkoły na prawach szkoły publicznej. Określono także pozostałe cele: wspomaganie inicjatyw gospodarczych mieszkańców wsi Kamionna, a przede wszystkim tworzenie infrastruktury dla rolnictwa, aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia, działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ochrony środowiska, gromadzenie środków finansowych, rzeczowych i innych umożliwiających prowadzenie działalności statutowej stowarzyszenia, wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim oraz działanie na rzecz ochrony zdrowia i niesienie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym. Swoje cele Stowarzyszenie zamierza realizować poprzez współpracę z innymi organizacjami społecznymi i samorządowymi, wspieranie przedsiębiorczości w środowisku lokalnym, angażowanie młodych pokoleń w rozwój gospodarczy i kulturowy wsi, prowadzenie działalności integrującej środowisko wiejskie poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, podnoszenie wiedzy mieszkańców, przede wszystkim w zakresie organizacji produkcji i poprawy jej efektywności, doradztwa rolnego, prawnego i finansowego oraz inne działania sprzyjające realizacji celów np. pozyskiwanie sympatyków i sponsorów.

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSU RDZAWA

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rdzawa powstało w 2002 roku i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krakowie pod nr 0000108860.

 

STOWARZYSZENIE "EDUKREATYWNI" W KAMIONNEJ

Stowarzyszenie EduKreatywni w Kamionnej jest młodą, powstałą w lutym 2015 roku organizacją . Stowarzyszenie zostało powołane na zebraniu założycielskim dnia 14 lutego 2015 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskało osobowość prawną 27 marca 2015 r. Głównym celem , który przyświecał założycielom Stowarzyszenia EduKreatywni tj. rodzicom, mieszkańcom Kamionnej i nauczycielom było prowadzenie Publicznego Gimnazjum w Kamionnej. Stało się to faktem dnia 1 września 2015 r. Stowarzyszenie EduKreatywni opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, zaś do prowadzenia i realizacji zadań i celów statutowych zatrudnia pracowników.

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz szkół, placówek, instytucji oświatowych i osób fizycznych w realizowaniu zadań edukacyjnych, promowanie idei uczenia się przez całe życie, działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Działania te umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie prowadzonej szkoły, począwszy od zabezpieczenia finansowego, poprzez organizację placówki, a kończąc na uaktywnianiu całej społeczności szkolnej m.in. przez integracyjne pikniki szkolne, spotkania opłatkowe, konkursy międzyszkolne, zabawy dla młodzieży i ich rodziców. Udział w pracach stowarzyszenia daje członkom możliwość kreowania wizerunku szkoły, co wynika z poczucia odpowiedzialności za tych, których kształcimy i wychowujemy dziś, by mogli dobrze żyć jutro.

W trakcie swojej działalności Stowarzyszenie EduKreatywni włączyło się w organizację imprez kulturalnych na terenie Kamionnej: Majówka 2015, Majówka Historyczna 2016, Rodzinne Kolędowanie w Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej, zorganizowało zabawy taneczne : Pożegnanie Lata 2015, Sylwester 2015, Sylwester 2016, z których dochód przeznaczono na zabezpieczenie finansowe prowadzonej szkoły. Na szczególne miejsce wśród tych imprez zasługuje Majówka Historyczna 2016 zorganizowana z inicjatywy ówczesnej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej Pani Renaty Paruch, która w niewielkiej miejscowości zgromadziła ogromne rzesze widzów obserwujących inscenizację potyczki ze Szwedami. Oprócz imprez społeczno-kulturalnych zarządowi i członkom Stowarzyszenia leży również na sercu zapewnienie dzieciom i młodzieży uczącej się w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Kamionnej jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy. I tak w 2015 r. Stowarzyszenie EduKreatywni zakupiło do szkoły 18 zestawów komputerowych, z których w pracowni informatycznej korzystają wspólnie uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej. 30 stycznia 2017 r. oddana została do użytku w Publicznym Gimnazjum nowoczesna pracownia fizyko-chemiczna, zostało do niej zakupione nowoczesne wyposażenie ale także społecznie przez rodziców zostały wykonane prace remontowe. Nowa pracownia została stworzona z myślą nie tylko o młodzieży gimnazjalnej, ale i uczniach Szkoły Podstawowej, którzy przejmą opiekę nad nią po wygaszeniu gimnazjum. Stowarzyszenie EduKreatywni włożyło również swój wkład w powstanie pracowni biologiczno-geograficznej. Wszelkie osiągnięcia Stowarzyszenia możliwe są dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności Kamionnej: rodziców ,nauczycieli i pracowników gimnazjum, zarządu stowarzyszenia ( księgowość gimnazjum prowadzona jest społecznie przez Skarbnika Stowarzyszenia Panią Dorotę Cygan), mieszkańców , pomocy Sołtysa Wsi Kamionna Pani Krystyny Dudziak, Kierownika Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej Pani Aleksandry Dudziak, harmonijnej współpracy Rad Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum . W działalność Stowarzyszenia włączani są również uczniowie. Przykładem tego są następujące przedsięwzięcia: konkurs na logo stowarzyszenia (jego autorką jest uczennica Gimnazjum Julia Krawczyk), udział uczniów w inscenizacji Majówki Historycznej, zorganizowana dla uczniów wycieczka w Bieszczady czy też realizacja w Publicznym Gimnazjum projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia" – partnerami projektu było Stowarzyszenie EduKreatywni oraz Koło Gospodyń i Gospodarzy z Kamionnej. Myślą przewodnią działalności Stowarzyszenia można by określić słowa :„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces."*Henry Ford.