zdjęcie w tle

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KOSNULTACJI SPOŁECZNYCH

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KOSNULTACJI SPOŁECZNYCH

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Trzciana dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzciana.

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych:

17.11.2023 r. - 23 11.2023 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z uchwałą nr XV/144/20 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzciana.

Zgodnie z  zarządzeniem nr 582/VIII/23 Wójta Gminy Trzciana z dnia 06 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzciana, informacja o przygotowanym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzciana podlegająca konsultacjom, formularz zgłaszania uwag, opinii i propozycji w ramach konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Trzciana w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzciana w formie ankiety został umieszczony w  następujący sposób:

- Informacja na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcianie - w załączeniu potwierdzenie wywieszenia w okresie od 09 listopada do 24 listopada 2023 r.

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciana:

https://bip.malopolska.pl/ugtrzciana,a,2358874,ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-dotyczace-projektu-uchwaly-rady-gminy-trzciana-.html

- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Trzcianie:

http://trzciana.pl/ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spoleczny

Wyniki konsultacji projektu statutu sołectw zostaną przekazane Radzie Gminy Trzciana.

Mieszkańcy Gminy Trzciana zostali zaproszeni do zgłaszania uwag, opinii i propozycji do wymienionych dokumentów od 17.11.2023 r. do 23 11.2023 r. do godziny 12:00 w następujący sposób:

- w formie pisemnej – w Urzędzie Gminy w Trzcianie pozostawiając na dzienniku podawczym lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302,

- w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza pocztą elektroniczną na

adres gmina@trzciana.pl ( w tytule maila należy wpisać „konsultacje społeczne”)

Konsultacjom podlegał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzciana. W przewidzianym czasie na konsultacje społeczne nie wpłynęły żadne propozycje zmian w treści projektu statutów sołectw Gminy Trzciana.

Protokół niniejszy zostanie umieszczony na stronie internetowej www.trzciana.pl,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciana w zakładce oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Trzciana.

Protokół przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzciana sporządziła:

Ewelina Rudek, Podinspektor Urzędu Gminy.

Trzciana 4.12.2023 r.

Załączniki
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska