zdjęcie w tle

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Inspektor ds. inwestycji strategicznych w Referacie Inwestycji Strategicznych.

Wójt Gminy Trzciana OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: W Urzędzie Gminy w Trzcianie: Referat Inwestycji Strategicznych

I Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Trzcianie 32-733 Trzciana 302.

II. Określenie stanowiska: Inspektor ds. inwestycji strategicznych w Referacie Inwestycji Strategicznych

III. Wymagania stawiane kandydatowi:

    Wymagania niezbędne:

określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530) dla stanowisk urzędniczych:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy lub wykształcenie średnie branżowe i co najmniej 5 lat stażu pracy.

     2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie wyższe kierunek: administracja, ekonomia, budownictwo, zarządzanie, geodezja lub średnie z zakresu: administracja, ekonomia, budownictwo, geodezja,

2) preferowany staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań, wymienionych w pkt IV lub co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku zajmującym się inwestycjami,

3) prawo jazdy kat. B,

4) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, znajomość przepisów prawa z zakresu m. in.:

          - ustawy prawo budowlane,

          - ustawy o samorządzie gminnym,

          - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

          - ustawy Kodeks pracy,

          - ustawy o pracownikach samorządowych,

          - ustawy o ochronie danych osobowych,

          - ustawy prawo zamówień publicznych,

          - ustawy o finansach publicznych.

5) umiejętność korzystania z przepisów prawa,

6) biegła obsługa komputera (m.in. Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna),

7) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, tj. skaner drukarka, ksero itp.

8) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją, pracy w zespole, dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie w powierzone zadania, samodzielność, dokładność, terminowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji strategicznych,

- Uzyskiwanie stosownych zezwoleń na wykonywanie robót budowlanych,

- Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

- Przygotowywanie umów z wykonawcami i nadzór nad ich wykonywaniem,

- Nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji,

- Udział w czynnościach odbiorczych i rozliczeniowych inwestycji z wykonawcami,

- Pomoc w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji, wniosków o płatność i rozliczenia projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych dotacji, zewnętrznych,

- Współpraca z projektantami inwestycji oraz wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie inwestycji,

- Kompletowanie i bieżące przekazywanie do archiwum zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,

- Opracowywanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw w tym analiz i sprawozdań GUS,

- Współpraca przy wykonywaniu zadań z referatami urzędu gminy.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

    Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Trzcianie.

    Warunki pracy: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy), wynagrodzenie zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Trzciana Nr 4/19 z dnia 27 listopada 2019 r ( ze zmianami) w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Trzcianie.

    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

    a) praca w siedzibie Urzędu (także w terenie) w wymiarze pełnego etatu,

    b) częste kontakty z interesantami,

    d) narzędzia pracy – komputer, sprzęt biurowy, itp.,

    e) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Trzcianie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

VI. Dokumenty:

1. Wymagane:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieposzlakowanej opinii,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty winny być odręcznie podpisane.

2. Dodatkowo można złożyć:

Inne kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji, adresem e-mail i nr telefonu ( lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy, mieszczącego się na I piętrze budynku Urzędu Gminy)

na adres: Urząd Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302 z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – „Inspektor ds. inwestycji strategicznych”

w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 10.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Trzcianie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Sprawy organizacyjne:

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Trzciana.

Nabór odbędzie się w 2 etapach:

I etap – analiza formalna dokumentów,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej związanej z naborem, kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany w ofercie e-mail.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzciana oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzcianie.

Wójt Gminy Trzciana

mgr Cezary Stawarz

Więcej informacji na stronie BIP - LINKtło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska