zdjęcie w tle

ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY GMINY TRZCIANA - OGŁOSZENIE O DDEBACIE NAD RAPORTEM GMINY

ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY GMINY TRZCIANA - OGŁOSZENIE O DDEBACIE NAD RAPORTEM GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 21 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie zwołuję III Sesję Rady Gminy Trzciana.

Otrzymują:

1. Radni Gminy Trzciana.

2.Sołtysi Gminy Trzciana


Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r. poz. 713/ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.



PORZĄDEK OBRAD

III Sesja Rady Gminy Trzciana

21 czerwiec 2024 r. godz. 16:00 - Urząd Gminy w Trzcianie / sala konferencyjna

 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.  

2.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.     

3.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/141/20 Rady Gminy Trzciana z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana. 

4.Przyjęcie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym "Maja" w Leszczynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

5.Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Trzciana za rok 2023. 

6.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2024 r. 

7.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na lata 2024-2032. 

8.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Trzciana za 2023 rok: 

a)Przedstawienie raportu; 

b)Debata nad raportem; 

c)Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzciana wotum zaufania. 

9.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2023 rok; 

a)Przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia; 

b)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia; 

c)Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Trzciana za 2023 r. oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; 

d)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium; 

e)Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2023 rok. 

10.Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciana za rok 2023. 

11.Interpelacje, zapytania i wnioski. 

12.Sprawy bieżące. 

13.Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.  


Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Na sesji Rady Gminy Trzciana, która obecnie planowana jest w dniu 21.06.2024r. o godzinie 16:00

Wójt Gminy Trzciana przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności za rok 2023.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy powinien złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy w Trzcianie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenia mieszkańców gminy Trzciana do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 20.06.2024r.do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy.

RAPORT O STANIE GMINY:

https://bip.malopolska.pl/ugtrzciana,a,2472270,raport-gminy-trzciana-za-2023r.html

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU:

https://bip.malopolska.pl/ugtrzciana,m,421332,2023.html

https://bip.malopolska.pl/ugtrzciana,a,2457976,zarzadzenie-nr-625-viii24-wojta-gminy-trzciana-z-dnia-12-marca-2024-r-w-sprawie-sprawozdanie-roczne-.html



Załączniki
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska