zdjęcie w tle

ZAPROSZENIE NA XLIII SESJĘ RADY GMINY TRZCIANA

ZAPROSZENIE NA XLIII SESJĘ RADY GMINY TRZCIANA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 7 grudnia 2023r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie
zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Trzciana.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Trzcianie/sala konferencyjna

Transmisja z sesji - tutaj .

PORZĄDEK OBRAD

XLIII Sesja Rady Gminy Trzciana

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

3.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie gminy Trzciana.

4.Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym "Maja" w Leszczynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

5.Przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - na terenie Gminy Trzciana” na lata 2024-2028.

6.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Trzciana do realizacji projektu pod nazwą „Aktywuj moc” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, Typ projektu A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty.

7.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2023 r.

8.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na lata 2023-2030.

9.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 624 położona w miejscowości Kamionna.

10.Przyjecie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

11.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położone na terenie Gminy Trzciana.

12.Przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Trzciana na rok 2024.

13.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

14.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Trzciana.

15.Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Trzciana oraz dla kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

16.Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gmina Trzciana.

17.Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzciana.

18.Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Trzciana na 2024 r.

19.Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Trzciana na 2024 rok.

20.Informacja dotycząca oświadczeń o stanie majątkowym.

21.Interpelacje, zapytania i wnioski.

22.Sprawy bieżące.

23.Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

Otrzymują:

1. Radni Gminy Trzciana.

2.Sołtysi Gminy Trzciana

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r. poz. 713/ pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Załączniki
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska